Nowy kierunek rozwoju cyfryzacji – Shaping Europe’s Digital Future
21 kwietnia 2020

Nowy kierunek rozwoju cyfryzacji – Shaping Europe’s Digital Future

Komisja Europejska przedstawiła plany wprowadzenia europejskiego podejścia do cyfryzacji. Konkretne założenia zawarto w dwóch dokumentach – Białej Księdze dotyczącej sztucznej inteligencji oraz w Europejskiej strategii w zakresie danych

Przyjmując, iż transformacja cyfrowa powinna działać na rzecz wszystkich podmiotów, stawiając jednakże ludzi na pierwszym miejscu, a jednocześnie otwierając nowe możliwości dla biznesu, Komisja Europejska wskazała trzy główne filary, na których powinno zostać oparte nowe podejście, mianowicie:

    1. Technologia, która działa na rzecz ludzi
    2. Sprawiedliwa i konkurencyjna gospodarka cyfrowa
    3. Otwarte, demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo

Wydaje się, iż przyjęte założenia udało się zawrzeć, choć nie w pełni, w projekcie konkluzji Rady w sprawie Shaping Europe’s Digital Future, który przekrojowo omawia wyzwania przed którymi stoją poszczególne sektory gospodarki oraz sygnalizuje potrzebę konkretnych zmian i działań, które mają doprowadzić do widocznego rozwoju godnych zaufania, bezpiecznych i niezawodnych technologii.

W zakresie danych oraz chmury Rada wskazuje na potrzebę budowania europejskiej gospodarki opartej na danych na wartościach, którymi kieruje się Unia Europejska, przede wszystkim postuluje poszanowanie prywatności i ochrony danych. Rada opowiada się także za ułatwieniem procesu dzielenia się danymi między podmiotami biznesowymi i innymi, szeroko pojętymi instytucjami. Poza tym, podkreślono wymóg przyspieszenia opracowania konkretnych propozycji w kwestii powstania wspólnych europejskich obszarów dla strategicznych sektorów przemysłowych oraz w zakresie interesu publicznego, mających na celu zwiększenie zaufania, bezpieczeństwa i ochrony usług chmurowych. Dodatkowo, Rada zaznacza, iż koniecznym jest zwiększenie znaczenia wielokrotnego korzystania z danych prywatnych oraz korzystania z danych dla celów wspólnych. Nie pominięto oczywiście wagi infrastruktury chmurowej, którą uznano za kluczową dla zapewnienia bezpieczeństwa i konkurencyjności oraz sprzyjającą osiągnięciu korzyści z gospodarki opartej na danych.

W przypadku sztucznej inteligencji nie umniejszono jej pozytywnego wymiaru odnoszącego się do poziomu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy zmian klimatycznych. Niemniej jednak wskazano, iż jest ona związana jest z szeregiem ryzyk, jak choćby decyzje oparte na uprzedzeniach, ingerencja w ochronę danych czy bezpieczeństwo fizyczne obywateli bądź też niewłaściwe użycie w celach przestępczych.

Rada uznała cyberbezpieczeństwo za kluczowe w budowaniu zaufania do transformacji cyfrowej, podkreślając jednocześnie znaczenie mikroelektroniki w tym procesie. Osiągnięcie owego zaufania nie jest jednak możliwe bez zwrócenia uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa sieciom oraz usługom łączności elektronicznej.

Za niezwykle ważne zagadnienie uznano również rozwój sieci 5G oraz plany rozpoczęcia tworzenia sieci 6G. W celu urzeczywistnienia tych planów nieodzownym jest jednak według Rady przedstawienie środków regulacyjnych przed końcem 2021r., w tym dokonanie przeglądu the Roaming Regulation, the Broadband Cost Reduction Reduction Directive, a New Radio Spectrum Policy Programme.

Konfederacja Lewiatan

Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan