Oświadczenie Lewiatana dotyczące stanowiska związkowców z RDS w sprawie negocjacji Umowy Społecznej i regulacji pracy zdalnej
26 maja 2021

Oświadczenie Lewiatana dotyczące stanowiska związkowców z RDS w sprawie negocjacji Umowy Społecznej i regulacji pracy zdalnej

Konfederacja Lewiatan z żalem przyjmuje tak zdecydowane w swojej wymowie stanowisko strony związkowej Rady Dialogu Społecznego w sprawie zakończenia prac nad Umową Społeczną. Przedmiot zarzutu w kierunku strony rządowej to skierowanie na ścieżkę legislacyjną projektu nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej.

Warto przypomnieć, że kwestia skierowania projektu do dalszych prac legislacyjnych była omawiana na Prezydium Rady Dialogu Społecznego 13 maja br., a strony zgodziły się na podsumowanie prac Zespołów negocjacyjnych w czerwcu br. Rozumiemy stanowisko strony związkowej, sfrustrowanej faktem że praktycznie w żadnym z obszarów nie udało się wypracować porozumienia, więc być może po upływie 3 miesięcy rozmów, prace nad Umową Społeczną powinny zostać zakończone. Kwestia ta jednak powinna zostać ostatecznie rozstrzygnięta po dyskusji na czerwcowym Prezydium Rady.

W tym kontekście negocjacje, jakie toczyły się w obszarze PRACA należy uznać za najbardziej zaawansowane, a projekt ogłoszony w 2020 roku przez Ministerstwo Pracy, i dalej procedowany przez Ministerstwo Rozwoju, po wprowadzeniu licznych zmian na wniosek zarówno strony związkowej i strony pracodawców, w swojej ostatecznej wersji budził jeszcze kontrowersje stron.

Konfederacja Lewiatan stoi na stanowisku, że konieczne jest podsumowanie dotychczasowych rozmów na Prezydium RDS i kontynuowanie prac, czy to w ramach procesu legislacyjnego, czy też przez Zespoły Problemowe Rady Dialogu Społecznego. Regulacja pracy zdalnej, mimo występujących różnic między pracodawcami i związkami zawodowymi jest jednak materią zbyt ważną dla firm i wielu pracowników, aby pozostawić ją w wersji dotychczas obowiązującej w ustawie COVID-owej.

Projekt w opinii pracodawców wymaga pilnej regulacji, a jednocześnie wszystkie strony powinny się zobowiązać do monitorowania stosowania tej regulacji i jej oceny, łącznie z wnioskami legislacyjnymi pod koniec 2023 roku. Taki sposób wyjścia z pata negocjacyjnego pozwalał nam wielokrotnie unikać bezpośredniego konfliktu i takie podejście rekomenduje dziś Konfederacja Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan