Perspektywa finansowa 2021-2027 nadal w powijakach
07 lutego 2022

Perspektywa finansowa 2021-2027 nadal w powijakach

Pieniądze z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 trafią do przedsiębiorstw najwcześniej  w IV kwartale tego roku, czyli niemal po 2 latach od jej rozpoczęcia  – prognozuje Konfederacja Lewiatan.

– Na unijne pieniądze firmy będą jeszcze musiały poczekać przynajmniej do końca roku, biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad programami oraz systemem dystrybucji środków  – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

15 grudnia 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało do Komisji Europejskiej Umowę Partnerstwa na lata 2021-2027. To kluczowy dokument, nadrzędny wobec wszystkich programów krajowych i regionalnych finansowanych z polityki spójności. Wyznacza zakres wsparcia dla Polski w kolejnej perspektywie finansowej. Termin ten otworzył 4-miesięczny okres formalnych negocjacji Polski z Komisją Europejską. Jest też ważny dla prac nad programami regionalnymi i krajowymi – wszystkie muszą zostać przekazane do Komisji Europejskiej w ciągu 3 miesięcy od tej daty, czyli nie później niż 15 marca 2022 r.

4 programy krajowe zostały już przekazane do Komisji Europejskiej, 2 ciągle są na etapie prac krajowych i dialogu nieformalnego z Komisją. Od daty przekazania do formalnych negocjacji Komisja ma 4 miesiące na akceptację programu, przy czym ten czas jest zatrzymywany w przypadku konieczności składania przez kraj członkowski dodatkowych wyjaśnień.

 

Co to oznacza dla beneficjentów, w tym przedsiębiorców czekających na wsparcie z perspektywy finansowej 2021-2027? W dużym skrócie – kolejne miesiące oczekiwania. Chociaż koszty są kwalifikowane formalnie od początku 2021 r. to w praktyce instytucje zarządzające programami nie zdecydują się na ogłoszenie konkursów wcześniej niż przed oficjalną decyzją KE. Nadal nie jest także gotowa architektura krajowa konieczna do uruchomienia wsparcia, m.in.: nie mamy jeszcze systemu informatycznego dla nowej pespektywy, sieci komitetów monitorujących zatwierdzających kryteria wyboru projektów, ale także nie zakończyły się prace nad kluczowymi przepisami prawa w zakresie funduszy europejskich, czyli tzw. ustawą wdrożeniową.

Stan prac nad programami krajowymi (na dzień 04.02.2022 r. na podstawie informacji z MFiPR):

 

Nazwa programu Stan prac Alokacja programu
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko  (FEnIKS) Przekazany do Komisji Europejskiej: 05.01.2022 r. EFRR: 12,8 mld euro

FS: 12,3 mld euro

Suma: 25 mld euro

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) Przekazany do Komisji Europejskiej: 28.01.2022 r. EFRR: 2,5 mld euro (2 508 000 799)
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) Przekazany do Komisji Europejskiej: 26.01.2022 r. EFRR: 8 mld euro (7 973 242 153)
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) Program przed przyjęciem przez Radę Ministrów.

Planowany termin przekazania do Komisji Europejskiej: 15.03.2022 r.

EFS+: 4 mld euro (4 049 099 774)
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Program przyjęty przez Radę Ministrów: 05.01.2022r. w trybie obiegowym.

Planowany termin przekazania do Komisji Europejskiej przed 15.03.2022 r.

EFRR: 2 mld euro (1 988 038 869)
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) Przekazany do Komisji Europejskiej: 24.01.2022r. EFRR: 0,55 mld euro (550 000 000)

 

Pobierz