Plan Działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
11 marca 2020

Plan Działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Komisja Europejska ogłosiła 11 marca nowy Plan Działań dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

KE wskazuje środki i działania kluczowe dla zapewnienia zrównoważonego modelu produkcji i konsumpcji oraz przedstawiła w dokumencie zasady, które mają na celu wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Są to zasady związane m.in. z polityką zrównoważonego produktu, która ma zapewnić dłuższe życie produktów wprowadzanych na rynek UE; wzmocnieniem pozycji konsumentów oraz ograniczeniem produkcji odpadów, jak również zapewnieniem selektywnej ich zbiórki i etykietowania. W ramach Planu Działań zaplanowana jest realizacja blisko 35 inicjatyw legislacyjnych i strategicznych w latach 2020-2022. Zasady te są zgodne z działaniami Konfederacji Lewiatan w obszarze zrównoważonego rozwoju.

W kontekście członków KL istotne jest podkreślenie w dokumencie i skoncentrowanie działań na sektorach, które zużywają najwięcej zasobów i gdzie potencjał w zakresie wdrożenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym jest wysoki. Są to takie sektory jak: elektronika i technologie informacyjno-komunikacyjne; akumulatory i pojazdy; opakowania; tworzywa sztuczne; tekstylia; budownictwo i budynki; żywność i opakowania jednorazowe. W ramach tych sektorów zaplanowana jest realizacja przez KE wielu inicjatywy tj. Circular Electronics Initiative”, nowa strategia UE w sprawie tekstyliów, nowe obowiązkowe wymagania dotyczące materiałów pochodzących z recyklingu ze szczególną uwagą skierowaną na mikroplastiki, a także tworzywa sztuczne na bazie biologicznej i biodegradowalne, jak również kompleksowa strategia na rzecz zrównoważonego budownictwa. Powyższe zasady i inicjatywy będą miały realny wpływ na podejmowanie działań biznesowych i inwestycyjnych przez członków KL.

Członkowie KL podejmują już na chwilę obecną wiele działań mających na celu wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w swoich przedsiębiorstwach, stąd z otwartością podchodzą do zaproponowanego przez KE dokumentu. Temat przedmiotowego dokumentu jednak i jego konsekwencji dla działań członków KL będzie przedmiotem dyskusji podczas najbliższego posiedzenia Rady GOZ (Rada Gospodarki o Obiegu Zamkniętym) w Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan