Plany legislacyjne Komisji Europejskiej na 2021 rok
11 stycznia 2021

Plany legislacyjne Komisji Europejskiej na 2021 rok

Komisja Europejska zaplanowała na ten rok wiele nowych propozycji legislacyjnych oraz przegląd obowiązującego prawa w obszarach związanych przede wszystkim z Nowym Europejskim Zielonym Ładem.

 

W planach KE znalazły się m.in.:

 • Zmiana unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (systemu handlu emisjami), z uwzględnieniem sektora morskiego, lotnictwa oraz mechanizmu CORSIA, a także wniosek dotyczący systemu handlu emisjami jako zasobu własnego (drugi kwartał)
 • Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) oraz wniosek dotyczący CBAM jako zasobu własnego (drugi kwartał)
 • Zmiana dyrektywy ws. opodatkowania energii (drugi kwartał)
 • Zmiana dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii służąca realizacji ambicji nowych celów klimatycznych na 2030 r. (drugi kwartał)
 • Zmiana dyrektywy o efektywności energetycznej służąca realizacji ambicji nowych celów klimatycznych na 2030 r. (drugi kwartał)
 • Zmiana dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (drugi kwartał),
 • Zmiana rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych (drugi kwartał)
 • Zmiana dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (czwarty kwartał)
 • Inicjatywa w zakresie polityki zrównoważonych produktów, w tym zmiana dyrektywy w sprawie ekoprojektu (czwarty kwartał)
 • Zmiana dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych, w tym inicjatywa dotycząca sprzedaży biletów multimodalnych (trzeci kwartał)
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (trzeci kwartał)
 • Opracowanie norm emisji zastępujących normy Euro 6/VI dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów (czwarty kwartał).

Komisja przedstawi także w 2021 r. następujące inicjatywy związane z drugą obok zielonej, czyli cyfrową transformacją takie jak:

 • Opłata cyfrowa oraz wniosek dotyczący opłaty cyfrowej jako zasobu własnego (drugi kwartał)
 • Akt prawny o danych (trzeci kwartał)
 • Przegląd dyrektywy dot. baz danych (trzeci kwartał)
 • Godna zaufana i bezpieczna europejska tożsamość elektroniczna (pierwszy kwartał)
 • Poprawa warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych
 • Nowe wymogi dotyczące projektowania i praw konsumentów w  odniesieniu do urządzeń elektronicznych (czwarty kwartał)
 • Wyrównywanie szans i dostęp do zamówień publicznych w kontekście subsydiów zagranicznych (drugi kwartał).

Ponadto, w kontekście pandemii koronawirusa, Komisja zaprezentuje swoją propozycję dot. europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia w czwartym kwartale br.

Konfederacja Lewiatan, która utrzymuje bardzo bliskie robocze kontakty z Komisją Europejską będzie śledzić na bieżąco te tematy i informować firmy o ich przebiegu. Pełen program prac Komisji na 2021 r. znajduje się tutaj: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF

 

Konfederacja Lewiatan