Podpisaniem Deklaracji Sopockiej zakończyliśmy EFNI 2021
22 października 2021

Podpisaniem Deklaracji Sopockiej zakończyliśmy EFNI 2021

Ponad 1100 osób z kilkunastu krajów, w tym wybitni ekonomiści, liderzy biznesu i naukowcy, wzięło udział w zakończonym 22 października X Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie, które zorganizowała Konfederacja Lewiatan. Uczestnicy spotkania przyjęli Deklarację Sopocką, w której wezwali polski rząd do podjęcia prawdziwego dialogu z instytucjami unijnymi.

W czasie ceremonii zamknięcia EFNI głos zabrali Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji, Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Programowej EFNI, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu oraz Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

W przyjętej Deklaracji Sopockiej czytamy, że dziesięć lat temu, podczas Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, powstała pierwsza Deklaracja Sopocka. Działaliśmy wówczas w poczuciu, że uzyskaliśmy realny wpływ na kierunki rozwoju tego wielkiego europejskiego projektu, ale też, że spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność. Z nadzieją postulowaliśmy pogłębienie i przyspieszenie integracji europejskiej, wzmocnienie instytucji unijnych i wypracowanie efektywnego systemu decyzyjnego. Nawoływaliśmy do większej solidarności w podejmowaniu wyzwań, z których wiele do dziś pozostało aktualnych, wśród nich wzmocnienie wspólnego rynku i konkurencyjności gospodarki europejskiej, odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych, ograniczenie nierówności społecznych i stworzenie włączającego modelu społeczno-gospodarczego, pozwalającego na wykorzystanie potencjału różnorodności. Wierzyliśmy, że wspólnota oparta na wartościach: otwartości, tolerancji, solidarności, szacunku, współpracy i dialogu może poradzić sobie z wyzwaniami, których żaden kraj nie jest w stanie pokonać w pojedynkę.

Dziś wspólnota wartości, celów i działań jest niezbędna, żeby naprawić szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa oraz żeby Europa po COVID-19 stała się bardziej przyjazna dla środowiska, bardziej cyfrowa, odporniejsza i lepiej przygotowana na obecne i przyszłe wyzwania.

Ochrona klimatu i środowiska wymaga wspólnego zaangażowania wszystkich interesariuszy i zagwarantowania działań o zasięgu globalnym. Ambicje Europy w redukcji emisji można zrealizować wzmacniając konkurencyjność naszej gospodarki, zapewniając odpowiednie ramy regulacyjne, wsparcie transformacji przedsiębiorstw oraz wprowadzając nowe technologie na rynek. Sprawiedliwa zielona transformacja powinna brać pod uwagę zróżnicowanie naszych gospodarek i ograniczać koszty społeczne w regionach, które muszą podjąć nadzwyczajny wysiłek, żeby wpisać się w realizację celów przyjętych na 2030 i 2050 rok.

Wspólny rynek jest jednym z największych osiągnięć UE. Nie może jednak pozostać w kształcie sprzed pandemii. Konieczne jest pogłębienie wszystkich swobód gwarantowanych w Traktatach, zwłaszcza w zakresie usług i gospodarki opartej na danych. Musimy skrócić łańcuchy dostaw i zapewnić Europie dostęp do strategicznych zasobów i komponentów niezbędnych do rozwoju nowoczesnego przemysłu.

Szybsza cyfryzacja jest niezbędna do tego, abyśmy wykorzystali szanse jakie przyniósł nam nowy wiek. Potrzebujemy ładu regulacyjnego, aby umożliwić i stymulować inwestycje w sztuczną inteligencję. Rozwój technologii cyfrowych powinien przynosić korzyści całemu społeczeństwu, a człowiek być punktem odniesienia.

Potrzebujemy nowoczesnej edukacji, takiej, która da młodzieży możliwości odnalezienia się i rozwoju w coraz bardziej złożonym i wymagającym świecie i deklarujemy zaangażowanie przedsiębiorców w jej stworzenie.

Fundamentem każdej wspólnoty jest przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad. Bez poszanowania praworządności nie zagwarantujemy naszym obywatelom i firmom poczucia bezpieczeństwa i zaufania, niezbędnych cech do inwestowania i rozwoju. Praworządność powinna być chroniona i stanowczo egzekwowana. Pamiętajmy, że zaufanie tworzy się przez dialog, a Unia Europejska rozwija się dzięki poszanowaniu różnorodności. Efektywny dialog wymaga od wszystkich stron rzeczywistej woli porozumienia. Brak dialogu zawsze jest porażką. Wzywamy polski rząd do podjęcia prawdziwego dialogu z instytucjami unijnymi. Chcemy Polski, która wnosi pozytywny wkład w przygotowanie Unii Europejskiej do wyzwań przyszłości. Chcemy Europy, która na te wyzwania wspólnie i skutecznie odpowiada – stwierdzili uczestnicy konferencji.

W tegorocznym EFNI wzięło udział 57 proc. mężczyzn i 43 proc. kobiet.

Obszerne relacje z tegorocznego EFNI dostępne są tutaj.