Polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców
01 lipca 2021

Polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców

• Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o cudzoziemcach są niewystarczające i nie uwzględniają wielu kwestii związanych z deficytem pracowników na naszym rynku pracy.
• Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. utrzymanie, z pewnymi korektami, ułatwionej procedury uzyskiwania dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli wybranych krajów, zmiany w zakresie zezwolenia na pracę, szybszą ścieżkę obsługi pracodawców czy poprawienie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę wydawanego przez urzędy wojewódzkie.

– Przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy powinny umożliwiać elastyczne określanie wielkości krótkoterminowej migracji zarobkowej, uzyskiwanie dłuższych pozwoleń na pracę, być transparentne w zakresie możliwych rozstrzygnięć, kosztów i długości trwania pozwoleń, wykorzystywać w maksymalny sposób automatyzację i elektronizację procesów administracyjnych. Musimy ułatwić cudzoziemcom wejście na nasz rynek pracy. Bez nich nie utrzymamy szybkiego tempa wzrostu gospodarczego w dłuższej perspektywie – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Propozycje Konfederacji Lewiatan
1. Utrzymanie ułatwionej procedury uzyskiwania dostępu do polskiego rynku pracy (oświadczenie pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z określonych krajów) i wprowadzenie kilku zmian, np.:

– wydłużenie możliwości świadczenia pracy w ramach oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy,
– przedłużenie ważności oświadczenia (np. w przypadku dużego zapotrzebowania na pracę w danym regionie),
– rezygnacja z obowiązku przerwania świadczenia pracy przez cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie oświadczania pracodawcy o powierzeniu pracy,
– wydłużenie okresu powierzenia cudzoziemcowi innej pracy na okres 90 dni, przy zachowaniu tych samych warunków pracy.

2. Integracja systemu wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na prace w jednym urzędzie (powiatowym urzędzie pracy)
3. Zmiany w zakresie zezwolenia na pracę

4. Szybsza ścieżka obsługi pracodawców, co do których nie ma wątpliwości, że przestrzegają prawo pracy i przepisy związane z zatrudnieniem cudzoziemców

5. Zmiany w jednolitym zezwoleniu na pobyt i pracę wydawanym przez urzędy wojewódzkie

Konfederacja Lewiatan