Posiedzenie Prezydium Rady ds. Zielonej Transformacji
26 maja 2021

Posiedzenie Prezydium Rady ds. Zielonej Transformacji

25 maja br., w formule on-line odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, którego celem było podsumowanie pierwszego roku pracy Rady oraz wskazanie strategicznych i priorytetowych kierunków jej działań i rozwoju w roku 2021 i latach kolejnych.

W skład Prezydium wchodzą przedstawiciele związków branżowych działających przy Konfederacji Lewiatan oraz członkowie bezpośredni – przedstawiciele firm członkowskich.

Rada została powołana w maju 2020 roku, a jej celem jest m.in. przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Praca Rady polega także na opiniowaniu i konsultowaniu regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywaniu ekspertyz merytorycznych. Obecnie w pracach Rady bierze udział ponad 70 przedstawicieli firm członkowskich/Związków Konfederacji Lewiatan.

W ramach Rady działa 5 tematycznych grup roboczych/eksperckich:
• Grupa ds. Ambicji Klimatycznych
• Grupa ds. Regulacji
• Grupa ds. Polityki Przemysłowej
• Grupa ds. Zrównoważonej Mobilności
• Grupa ds. Zrównoważonego Finansowania

W wydarzeniu udział wzięli goście specjalni: Antoni Bielewicz, Dyrektor Programu Krajowego, European Climate Foundation (ECF) (który wygłosił przemówienie nt. Europejskiego Zielonego Ładu-wyzwaniach i szansach) oraz Pan Paweł Różycki, Zastępca Dyrektora w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który podczas swojego wystąpienia przybliżył tematykę pakietu FIT for 55, w tym wyzwań i szans dla Polski.

Dyskusja jednoznacznie potwierdziła potrzebę istnienia Rady i pokazała słuszność wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu, szczególnie w kontekście obecnego i przyszłego funkcjonowania polskiego biznesu.

Podczas dyskusji członkowie Prezydium poruszyli temat intensyfikacji działań związanych z wyrażaniem opinii/stanowisk przez polskich przedsiębiorców w odniesieniu do Europejskiego Zielonego Ładu w myśl zasady „no voice- no choice”.

Podkreślono wagę analiz merytorycznych do argumentacji stanowisk Konfederacji Lewiatan, stąd propozycja wykonania dwóch analiz:
• Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na rynek pracy.
• Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na wybrane sektory przemysłu.

Zwrócono też uwagę na konieczność rozwoju Rady ds. Zielonej Transformacji w roku 2021 i latach kolejnych ze względu na liczbę planowanych inicjatyw regulacyjnych i strategicznych przez KE, które będą miały bezpośredni lub pośredni wpływ na funkcjonowanie polskich przedsiębiorców prywatnych.

Konfederacja Lewiatan