Poszanowanie życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektroniczne – stanowisko Lewiatana
12 marca 2020

Poszanowanie życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektroniczne – stanowisko Lewiatana

W związku z udostępnieniem przygotowanej przez prezydencję chorwacką najnowszej wersji projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej, zastępującego dyrektywę 2002/58/WE (dokument 6543/20 z dn. 6 marca 2020r.) (dalej e-Privacy) Konfederacja Lewiatan podtrzymuje wcześniej przekazywane postulaty, w szczególności te dotyczące zmian do art. 6 i 8. oraz jego zharmonizowania z treścią rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Pragniemy jednocześnie wskazać, iż wprowadzone zostały niepokojące zmiany odnoszące się do uregulowań dotyczących udziału „third parties”, a także zdecydowano się na dodanie mot. 8aa, którego próby interpretacji nastręczają szereg trudności. Co więcej, pomimo podjęcia wysiłku mającego na celu usystematyzowanie tekstu projektu, wprowadzone zmiany nie mają związku z istotą problemu dokumentu.

Zważywszy na powyższe, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz stanowisko