Potrzebny specjalny fundusz na wsparcie zdalnej nauki i zatrzymanie studentów na uczelniach
27 marca 2020

Potrzebny specjalny fundusz na wsparcie zdalnej nauki i zatrzymanie studentów na uczelniach

 Zwiększenia wsparcia finansowego uczelni, ustanowienia specjalnego stypendium na zatrzymanie studentów i powroty na studia, dotowania zakupów sprzętu dla wykładowców i pracowników, dofinansowania studentom zakupu sprzętu do pracy zdalnej – oczekują uczelnie niepubliczne w związku z epidemią koronawirusa.
• W dłuższej perspektywie prywatne uczelnie chciałyby otrzymać rekompensatę za spadek liczby rekrutacji w okresie letnim.

– Postulujemy, aby potraktować podmioty niepublicznego szkolnictwa wyższego (a także niepublicznego szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i średniego) zarówno jako pracodawców, jak i przedsiębiorców. Uczelnie niepubliczne nie spełniają definicji „przedsiębiorcy”. Tym samym, bez odpowiednich zapisów prawnych nie będą objęte wsparciem dla przedsiębiorców – w szczególności związanym z przestojem ekonomicznym i znaczącym spadkiem obrotów, który tak samo jak w przypadku przedsiębiorcy może skutkować redukcją etatów, a nawet upadłością. Kluczowe jest m.in. zwolnienie z konieczności płatności składek na ZUS oraz zawieszenie lub odroczenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, które stanowią dodatkowe obciążenie dla pracodawców – mówi Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Uczelnie prywatne proponują następujące rozwiązania, które pomogą im przetrwać kryzys związany z epidemią koronawirusa:

1. zwiększone wsparcie finansowe uczelni ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zapomogi, które z definicji przysługują studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodów losowych lub przez siebie niezawinionych,

2. ustanowienie specjalnego, czasowego i doraźnego stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zatrzymanie studentów lub „powroty na studia”, wynikające z trudnej sytuacji materialnej studentów i ich rodziców, którzy noszą się z zamiarem rezygnacji ze względu na trudną sytuację materialną,

3. wsparcie zakupu infrastruktury, sprzętu i nabycia właściwych kompetencji wykładowców i pracowników uczelni związanych z nauczaniem zdalnym oraz przechodzeniem na pracę zdalną w uczelniach,

4. dofinansowanie studentom w trudnej sytuacji materialnej zakupu sprzętu niezbędnego do korzystania z nauki zdalnej oraz dostępu do internetu.

5. pokrycie w formie rekompensaty ubytku finansowego spowodowanego spadkiem liczby rekrutacji w okresie letnim, w uczelniach niepublicznych, (rekrutacja krajowa i międzynarodowa – cudzoziemcy) na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, z tym, że rekompensata powinna dotyczyć pełnego cyklu studiów 3-letnich I stopnia lub 2 letnich II stopnia.

Konfederacja Lewiatan