Pozew do sądu będzie poprzedzony mediacją
18 listopada 2021

Pozew do sądu będzie poprzedzony mediacją

• Każdy pozew w sprawie gospodarczej lub dotyczący prawa pracy kierowany do sądu musi być poprzedzony mediacją. Sąd miałby 30 dni na zatwierdzenie ugody – proponuje resort sprawiedliwości.
• Zdaniem Centrum Mediacji Lewiatan to krok w dobrym kierunku, który może wzmocnić mediację.

Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło konsultacje społeczne Kodeksu postępowania cywilnego, który ma uregulować na nowo mediację.


– Cieszymy się, że resort sprawiedliwości chce wzmocnić i upowszechnić mediację. Wiele nowych, zaproponowanych przepisów będzie temu sprzyjało. Dostrzegamy jednak możliwość ulepszenia niektórych regulacji, aby w maksymalnym stopniu zwiększyć szanse na spopularyzowanie mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów gospodarczych – mówi Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan.

Nowe przepisy wprowadzą de facto obowiązek podjęcia rozmów ugodowych w sprawach gospodarczych. Strona nie będzie mogła uruchomić postępowania przed sądem jeśli wcześniej nie porozmawia o mediacji i szansach na zawarcie ugody.

Nowe propozycje dotyczące mediacji:

– Obligatoryjny udział stron w przedprocesowym spotkaniu informacyjnym w sprawach gospodarczych.

– Spotkanie informacyjne może prowadzić stały mediator, także poza budynkiem sądu. Za tę pracę otrzyma odrębne wynagrodzenie.

– Sąd kierując strony do mediacji, będzie brał pod uwagę specjalizacje mediatorów.

– Sąd zatwierdza ugodę mediacyjną w terminie 30 dni.

– Każdy pozew w sprawie gospodarczej lub z zakresu prawa pracy kierowany do sądu musi być poprzedzony mediacją potwierdzoną poświadczeniem mediatora.

– Kontraktowe klauzule rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami powinny zawierać formułę mówiącą, iż każdy spór przed skierowaniem go na drogę sądową będzie poddany próbie polubownego rozwiązania w trybie mediacji.

– Konieczne jest wprowadzenie sankcji za nieumieszczenie w kontraktach pomiędzy firmami klauzuli rozwiązywania sporów, w szczególności mediacyjnych.

Mediacja skraca czas trwania sporu oraz ogranicza koszty. Pozwala oddzielić interesy od emocji, co ma duże znaczenie w szybkim rozwiązaniu konfliktu. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców, którzy dzięki wykorzystaniu mediacji mają większe szanse na utrzymanie biznesowych relacji. Po wejściu na salę rozpraw nie ma już współpracy, rodzi się obustronna niechęć. Aby zwiększać poziom zaufania w Polsce, w tym zaufania między przedsiębiorcami, należy promować i wzmacniać kulturę mediacji.

Konfederacja Lewiatan