Pracodawcy apelują o przedłużenie obowiązywania decyzji administracyjnych
23 marca 2020

Pracodawcy apelują o przedłużenie obowiązywania decyzji administracyjnych

W czasie epidemii koronawirusa przedłużenie obowiązywania decyzji administracyjnych wydanych na czas oznaczony, w szczególności z zakresu ochrony środowiska i toczących się procesów inwestycyjnych ma bardzo istotne znaczenie dla firm – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Należy wprowadzić rozwiązanie, które utrzyma w mocy rozstrzygnięcia zawarte w decyzjach administracyjnych, a które to decyzje zostały wydane na czas określony. Chodzi o przypadki, gdy decyzja administracyjna wygasa po upływie określonego czasu zawartego w decyzji, albo wygaśnięcie wynika z mocy ustawy i następuje w okresie zagrożenia epidemiologicznego – podkreśla Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Nowa regulacja powinna wskazywać, że rozstrzygnięcia wynikające z decyzji administracyjnej utrzymuje się w mocy w terminie np. 3 miesięcy od zakończenia okresu zagrożenia epidemiologicznego (przedłuża się „ważność” decyzji z mocy prawa).

Takie rozwiązanie powinno dotyczyć w szczególności obszarów, gdzie wygaśnięcie decyzji administracyjnych może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo i interes publiczny, w szczególności związany z bezpieczeństwem energetycznym państwa, ochroną środowiska, ochroną życia i zdrowia.

Dotyczyć to może przedsiębiorstw działających na podstawie pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na zbieranie, przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów (dotyczy to zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne).
Przykładem terminu, którego nie można przedłużyć w drodze zwykłych dostępnych aktualnie środków procesowych jest np. termin, po upływie którego wygasa pozwolenie na budowę w sytuacji gdy, w tym okresie nie rozpocznie się inwestycja (art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Podobny problem dotyczy także przedłużania „ważności” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których by decyzja mogła posłużyć do występowania o kolejne decyzje inwestycyjne w okresie przekraczającym 6 lat od daty jej udzielenia (maksymalnie w okresie 10 lat), musi uzyskać taką aprobatę organu w drodze odrębnego postanowienia. W razie braku takiego stanowiska decyzja środowiskowa staje się niejako bezużyteczna.

– Zgodnie z przepisami należy ubiegać się o nową, co w przypadku przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko może wiązać się z procedurą trwającą od kilku miesięcy do kilku lat – dodaje Dominik Gajewski.

Konfederacja Lewiatan