Pracodawcy i związkowcy podpisali porozumienie, które pomoże wydłużyć aktywność zawodową osób starszych
08 czerwca 2020

Pracodawcy i związkowcy podpisali porozumienie, które pomoże wydłużyć aktywność zawodową osób starszych

Partnerzy społeczni, członkowie Rady Dialogu Społecznego, inspirowani wspólnym stanowiskiem europejskich partnerów społecznych, podpisali porozumienie dotyczące wdrożenia rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się w Polsce.

 

 

POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ POROZUMIENIA

Wśród sygnatariuszy porozumienia znaleźli się Konfederacja Lewiatan, Forum Związków Zawodowych, OPZZ, NSZZ „Solidarność”, Pracodawcy RP, BCC i Związek Rzemiosła Polskiego.

Partnerzy społeczni potwierdzili potrzebę wdrożenia rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się w Polsce i zobowiązali się do podejmowania w tym celu działań w dialogu z władzami.

Do najważniejszych zadań partnerzy społeczni zaliczyli: poprawę warunków zatrudnienia, wspieranie zatrudnienia osób starszych, zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami, promowanie zdrowia w miejscu pracy i poza nim, podniesienie świadomości i zrozumienie wyzwań i możliwości wynikających ze zmian demograficznych wśród pracodawców i pracowników oraz promocja i monitorowanie porozumienia.

– Europejskie porozumienie w sprawie aktywnego starzenia się zawarte przez polskich partnerów społecznych ma jeszcze większe znaczenie w okresie zagrożenia COVID 19, kiedy aktywność zawodowa osób starszych jest obarczona dodatkowym ryzykiem – podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, który w Zespole prawa pracy RDS prowadził negocjacje dotyczące przyjęcia porozumienia.

– Porozumienie jest implementacją zobowiązań europejskich dla wdrożenia szczególnych rozwiązań, które pomogą w wydłużaniu aktywności zawodowej osób starszych. Wynegocjowane jeszcze pod koniec 2019 roku, z powodu pandemii podpisane zostało dopiero teraz, ale jego elementy, takie jak promocja pracy zdalnej i poprawa warunków pracy osób starszych są w obecnej sytuacji szczególnie aktualne – podkreśla prof. Jacek Męcina.

Starzenie się społeczeństwa jest wyzwaniem dla europejskich rynków pracy i systemów zabezpieczenia społecznego. Od ponad 25 lat proces ten jest obserwowany w Polsce – wydłuża się przeciętne trwanie życia przy niskiej dzietności, która nie zapewnia zastępowalności pokoleń. Zgodnie z prognozami GUS w ciągu najbliższego ćwierćwiecza liczba Polaków zmniejszy się blisko o 2,8 mln obywateli, a co drugi mieszkaniec kraju będzie miał powyżej 50 roku życia. Dlatego kluczową rolę w najbliższych latach odgrywać będzie aktywizacja w niedostatecznym stopniu wykorzystywanych dotąd, m.in. osób starszych. Pracodawcy muszą nauczyć się wykorzystywać umiejętności i doświadczenie starszych ludzi w sposób dostosowany do ich wieku i stanu zdrowia. Dobrych praktyk w tym zakresie dostarczają doświadczenia wielu krajów europejskich, ale i polskich firm, a dyskusje prowadzone na forum europejskim zostały pogłębione postulatami partnerów społecznych.

Jednym ze sposobów radzenia sobie z tymi wyzwaniami są działania podejmowane w ramach dialogu społecznego, a porozumienie europejskie na temat aktywnego starzenia zostało poddane przez polskich pracodawców i związki zawodowe swoistej ewaluacji i ocenie.

– Dzięki dyskusji w Zespole Problemowym Prawa Pracy RDS, w układzie autonomicznym udało się podpisać porozumienie na rzecz aktywnego starzenia, które nawiązując do naszych zobowiązań europejskich wyznacza kierunkowe zmiany w polityce społecznej, polityce rynku pracy i prawie pracy, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celu jakim jest zachęcanie do dłuższej aktywności zawodowej, dzięki instrumentom i rozwiązaniom, które uczynią aktywność zawodową starszych pracowników bardziej osiągalną – dodaje prof. Jacek Męcina.

Konfederacja Lewiatan