Pracodawcy oczekują większych zmian w prawie pracy
29 kwietnia 2020

Pracodawcy oczekują większych zmian w prawie pracy

• Rząd jeszcze dzisiaj może przyjąć najnowszy projekt zmian w prawie pracy w związku z pandemią COVID-19.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan przepisy w nim zawarte tylko w ograniczonym zakresie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców.

– Wsparcie dla firm w kryzysie, to nie tylko ratowanie i ochrona miejsc pracy, ochrona płynności finansowej, ale także troska o kondycję, w jakiej firmy zaczną wychodzić z trudności. Zwłaszcza, że dziś trudno oszacować, czy ograniczenie niektórych sfer życia gospodarczego trwać będzie 2 czy 3 miesiące i jak będzie wyglądał rynek po odmrożeniu gospodarki. Z tego punktu widzenia zmiany zaproponowane przez rząd w prawie pracy tylko w części odpowiadają oczekiwaniom pracodawców. Nam zależy na uelastycznieniu prawa pracy, aby ochronić firmy i pracowników w czasie kryzysu. Mamy nadzieję, że związkowcy i rząd podejmą dialog z pracodawcami na rzecz wypracowania takich rozwiązań – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący Zespołu RDS ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

Konfederacja Lewiatan zaproponowała czasowe zmiany w prawie pracy, które pomogą ochronić miejsca pracy. Wśród nich znalazło się:

– Wydłużenie dopuszczalnego okresu trwania i liczby zawieranych umów na czas określony do 48 miesięcy

– Wydłużenie możliwości korzystania z pracownika tymczasowego przez jednego pracodawcę użytkownika do 30 miesięcy
– Dopuszczenie stosowania elektronicznej postaci dokumentów w sprawach pracowniczych, w przypadku umów, pism, wniosków
– Wprowadzenie możliwości szybszych zmian w organizacji czasu pracy (zastosowanie powszechnego 6 – miesięcznego okresu rozliczeniowego, wdrożenie dla dużych firm kont czasu pracy lub wynagrodzeń – rozliczanych na podstawie warunków zapisanych w układzie zbiorowym pracy w okresie 24 miesięcy).

Co znalazło się w rządowym projekcie zmian w prawie pracy:
1. Zaproponowano regulacje dotyczące stosowania pracy zdalnej. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. Pracodawca odpowiada za warunki BHP tylko w zakresie dostarczonych środków. Jeżeli pracownik wykonuje pracę na własnym sprzęcie może wnioskować do pracodawcy o wypłatę świadczenia 100 zł miesięcznie. Brak zapisu, który wprost uprawnia pracodawcę do wydawania wiążących poleceń czy składania niektórych oświadczeń woli np. w zakresie zmiany systemu czasu pracy.

2. Zmieniono definicję spadku obrotu uprawniającego do wsparcia, ale ma ona charakter raczej kosmetyczny

3. Pojawiła się dodatkowa forma pomocy, która może być łączona z dofinansowaniem z FGŚP lub nie, polegająca na samoistnym obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20% lub wprowadzeniu przestoju ekonomicznego, na podstawie dodatkowych przesłanek tj. obok dotychczas definiowanego spadku obrotów także wzrostu obciążeń funduszu wynagrodzeń.

4. Potwierdzono możliwość udzielania zaległych urlopów, co w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i orzecznictwa jest i tak możliwe, przy czym ograniczono ich udzielanie do 30 dni.

5. Przewidziano, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy i innych form zatrudnienia, mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni.

Konfederacja Lewiatan