Prawo klimatyczne
04 marca 2020

Prawo klimatyczne

Komisja Europejska ogłosiła 4 marca propozycję nowego prawa klimatycznego. Jest ono kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu – ambitnej strategii nowej KE, która ma docelowo doprowadzić UE do neutralności klimatycznej w 2050 r.

Prawo klimatyczne wskazuje prawnie wiążący cel dla UE jako całości do osiągnięcia neutralności klimatyczną do 2050 r. Dodatkowo projekt zapewnia konieczność przeprowadzenia przez KE szczegółowej oceny wpływu i zaproponowania zwiększonego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. w celu zapewnienia spójności w celem neutralności klimatycznej w 2050 r. Projekt wskazuje, iż do września 2020 r. KE przedstawi ocenę skutków regulacji (tzw. impact assessment), na podstawie której możliwe będzie zwiększenie celu redukcyjnego (50 – 55% w porównaniu do poziomu z 1990 r). Do czerwca 2021 r. nastąpi nowelizacja przedmiotowego prawa oraz rewizja innych aktów prawnych z obszaru polityki klimatyczno-energetycznej. Ważnym elementem przedmiotowego prawa jest również trajektoria dochodzenia do celu neutralności w poszczególnych latach, którą będzie robiła samodzielnie KE przy pomocy tzw. aktów delegowanych.

Zapisy przedmiotowego prawa będą miały swoje odzwierciedlenie w innych regulacjach sektorowych, a te z kolei bezpośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej unijnych i polskich przedsiębiorstw. Jest to kluczowy element, gdyż cel neutralności klimatycznej znajdzie swoje odzwierciedlenie m.in. w regulacjach dotyczących tzw. handlu uprawnieniami do emisji – systemu EU ETS obejmującego takie sektory jak energetyka i przemysł energochłonny np. produkcja cementu lub stali oraz non-ETS (rolnictwo, transport, odpady, sektor komunalno-bytowy, w tym budownictwo).

Docelowo na tych sektorach, w tym naszych członkach spoczywać będzie obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych, co skutkować będzie podejmowaniem przez nich określonych decyzji inwestycyjnych dot. zmiany procesów technologicznych, produkcyjnych, energetycznych i paliwowych.

Temat przedmiotowego dokumentu będzie przedmiotem dyskusji podczas najbliższego marcowego posiedzenia Zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki w Konfederacji Lewiatan. Do dnia 1 maja br. KE zbiera opinie na temat przedmiotowego projektu regulacji, które można zgłaszać: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12108-Climate-La

Konfederacja Lewiatan

Dorota Zawdzka-Stępniak, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan