Priorytetowe inicjatywy legislacyjne UE na 2022
27 stycznia 2022

Priorytetowe inicjatywy legislacyjne UE na 2022

fot. ec.europa.eu

We wspólnej deklaracji trzy unijne instytucje: PE, Rada UE i Komisja Europejska uzgodniły listę priorytetów legislacyjnych na 2022 r.

Priorytety dotyczą:

 • europejskiego zielonego ładu (Fit-for-55, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym),
 • gospodarki cyfrowej (usługi cyfrowe i rynki cyfrowe, sztuczna inteligencja, dane i bezpieczna komunikacja kosmiczna, odporność cybernetyczna),
 • innowacji (np. półprzewodniki),
 • jednolitego rynku (instrument awaryjny),
 • Strategii Przemysłowej,
 • odbudowy gospodarczej po pandemii,
 • spraw socjalnych (filar praw socjalnych i deklaracja z Porto, zasady ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie substancji niebezpiecznych, poprawa warunków pracy pracowników platform oraz likwidacja różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn),
 • polityki handlowej,
 • małych i średnich firm,
 • unii bankowej,
 • ram podatkowych,
 • inicjatywy Brama na Świat,
 • Unii Zdrowotnej,
 • praworządności.

Przetłumaczony fragment deklaracji

 1. Aby zrealizować strategię na rzecz sprawiedliwego społecznie, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego wzrostu, europejski zielony ład i jego cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r., będziemy kontynuować prace nad przedstawionymi już wnioskami, zwłaszcza nad pakietem „Fit for 55”. Przyczyni się to do objęcia przez UE przywództwa w globalnej walce ze zmianą klimatu. Podejmiemy również działania mające na celu rozwiązanie kryzysu różnorodności biologicznej, walkę z zanieczyszczeniem wody i powietrza oraz zapewnienie bardziej zrównoważonego stosowania pestycydów. Wzmocnimy prawo konsumentów do naprawy produktów, aby przyspieszyć przejście na gospodarkę obiegową. Będziemy działać na rzecz zwiększenia odporności, bezpieczeństwa i opłacalności unijnego rynku energii, tak aby wspierał on przejście do neutralności klimatycznej, a także zajmiemy się problemem wpływu cen energii na obywateli i przedsiębiorstwa.
 2. Aby stworzyć Europę zdolną do funkcjonowania w erze cyfrowej, chcemy uczynić obecną dekadę cyfrową Europą i stać się światowym liderem w opracowywaniu godnych zaufania, bezpiecznych i skoncentrowanych na człowieku technologii. Priorytetowo potraktujemy prace nad usługami cyfrowymi i rynkami cyfrowymi, a także nad sztuczną inteligencją, danymi i bezpieczną komunikacją kosmiczną. Będziemy również pracować nad poprawą odporności cybernetycznej. Jako środek promowania dynamicznej gospodarki opartej na danych będziemy dalej wzmacniać europejskie inwestycje w potencjał innowacyjny i technologiczny, w tym w dziedzinie półprzewodników. Podejmiemy rozmowy na temat instrumentu awaryjnego, aby zapobiec przyszłym zakłóceniom w funkcjonowaniu jednolitego rynku Unii. Podejmiemy również działania następcze w związku z komunikatem Komisji w sprawie strategii przemysłowej, w szczególności poprzez zajęcie się zależnościami w kluczowych obszarach strategicznych.
 3. Aby stworzyć gospodarkę, która pracuje dla ludzi, połączymy wysiłki na rzecz dalszego wspierania państw członkowskich w naprawianiu szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych przez pandemię oraz dopilnujemy, aby ubodzy i najbardziej bezbronni członkowie naszych społeczeństw nie pozostali w tyle. Nadamy priorytet konkretnemu wdrożeniu europejskiego filaru praw socjalnych i deklaracji ze szczytu w Porto, w tym zasad ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie substancji niebezpiecznych, poprawy warunków pracy pracowników platform oraz likwidacji różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Będziemy dążyć do poprawy możliwości dla młodych ludzi, w tym poprzez działania w ramach Europejskiego Roku Młodzieży. Będziemy promować włączenie społeczne i konwergencję, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu kompetencji krajowych i różnorodności modeli rynku pracy w Unii, w szczególności poprzez obronę sprawiedliwych wynagrodzeń i godnych miejsc pracy. Będziemy pracować nad wzmocnieniem naszych łańcuchów dostaw i promować solidną politykę handlową. Będziemy promować system handlowy oparty na zasadach, który zapewnia równe szanse i uczciwe praktyki handlowe, a także nowe umowy handlowe. Będziemy działać na rzecz ułatwienia dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz będziemy dążyć do zakończenia budowy unii bankowej. Po zawarciu historycznego międzynarodowego porozumienia w sprawie globalnej reformy podatkowej zobowiązujemy się do zapewnienia jego szybkiego i zharmonizowanego wdrożenia oraz do budowania na jego podstawie takich rozwiązań, które sprawią, że nasze systemy podatku od osób prawnych będą funkcjonowały w sposób sprawiedliwy i solidny. Poprawimy również ramy regulacyjne dotyczące zrównoważonego ładu korporacyjnego i zajmiemy się problemem prania pieniędzy, oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i innych form przestępstw finansowych.
 4. Aby Europa była silniejsza na świecie, będziemy nadal budować strategiczne partnerstwa w zakresie łączności za pośrednictwem bramy na świat UE. Aby zapewnić realizację unijnego programu bezpieczeństwa i obrony, poprzemy strategiczny kompas i będziemy oczekiwać na nadchodzący pakiet obronny, w tym plan działania dotyczący technologii krytycznych dla bezpieczeństwa i obrony, oraz wzmocnimy ochronę naszej Unii przed zagrożeniami hybrydowymi. Będziemy działać na rzecz powstrzymania eksterytorialnych sankcji państw trzecich i lepszej ochrony unijnych operatorów przed tymi sankcjami poprzez wzmocnienie rozporządzenia w sprawie statutu blokującego.
 5. Aby promować nasz europejski styl życia, będziemy kontynuować prace nad budową silnej Europejskiej Unii Zdrowia, aby zwiększyć gotowość i odporność UE w obliczu przyszłych kryzysów zdrowotnych. Nadal dążymy do pilnego osiągnięcia postępów w sprawie nowego paktu o migracji i azylu. Będziemy pracować nad reformą strefy Schengen, w tym wyciągając wnioski z pandemii COVID-19 i innych niedawnych kryzysów, oraz nad zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.
 6. Aby chronić i umacniać naszą demokrację w całej Unii oraz bronić naszych wspólnych europejskich wartości, wykorzystując wszystkie dostępne nam instrumenty, będziemy nadal bronić praworządności i chronić ją zgodnie z Traktatami. Praworządność jest podstawową wartością UE i jest niezbędna do skutecznego funkcjonowania naszej Unii i jej porządku prawnego. Będziemy walczyć o zagwarantowanie wolności i pluralizmu mediów oraz ochrony dziennikarzy. Będziemy pracować nad poprawą równości, w tym poprzez działania na rzecz roli i niezależności organów ds. równości, oraz rozwiązywać stały problem przemocy wobec kobiet.

Pełna lista priorytetów legislacyjnych znajduje się tutaj.

 

Adam Dorywalski, ekspert ds. UE w Przedstawicielstwie Konfederacji Lewiatan w Brukseli
adorywalski@lewiatan.org


Artykuł dla Brussels Headlines – newslettera europejskiego Lewiatana