Priorytetu biznesu dla słoweńskiej prezydencji w Radzie UE
12 lipca 2021

Priorytetu biznesu dla słoweńskiej prezydencji w Radzie UE

BusinessEurope, paneuropejska federacja pracodawców której członkiem jest Konfederacja Lewiatan, wysłała list do sprawującego obecnie prezydencję w Radzie UE Premiera Słowenii Janeza Jansa. Przedstawiamy w nim priorytetu biznesu na najbliższe półrocze.

Odbudowa unijnej gospodarki po pandemii

Państwa członkowskie muszą dobrze wykorzystać szansę, jaką raz na pokolenie stwarza Fundusz Odbudowy, aby zagwarantować, że zaciągnięty przez UE dług będzie mógł zostać spłacony dzięki wzrostowi gospodarczemu bez nadmiernego obciążania przyszłych pokoleń.

„Aby w pełni wykorzystać potencjał unijnych funduszy, należy w większym stopniu skoncentrować się na inwestycjach, które mogą napędzać długoterminową konkurencyjność (w szczególności w zakresie badań i innowacji), jak również na ambitniejszych reformach sprzyjających wzrostowi gospodarczemu. Musimy również w spójny sposób wdrażać zaktualizowaną strategię przemysłową, unikając niepotrzebnych obciążeń dla przedsiębiorstw.” – mówi Kinga Grafa, Dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Jednocześnie musimy unikać przedwczesnego wycofywania środków wsparcia dla przedsiębiorstw i pracowników nadal głęboko dotkniętych przez kryzys. Mimo że perspektywy dla naszych gospodarek i społeczeństw uległy poprawie, Europa nadal funkcjonuje nieco poniżej poziomu sprzed pandemii. Przemysł i konsumpcja krajowa pozostają stłumione. Należy zmobilizować wszystkie polityki, aby zapewnić trwałą odbudowę gospodarczą i wzmocnienie naszej Unii Europejskiej. Niemniej jednak musimy również rozpocząć przygotowania do powrotu do bardziej zrównoważonych finansów publicznych i lepszego europejskiego zarządzania gospodarczego. Dlatego zachęcamy prezydencję słoweńską do poczynienia postępów w nadchodzących dyskusjach na temat przeglądu zarządzania gospodarczego dokonywanego przez Komisję Europejską.

Zielona i cyfrowa transformacja

Europa potrzebuje ekologicznych i cyfrowych przemian opartych na technologii oraz prawdziwego planu biznesowego, który zmobilizuje niezbędne inwestycje w ekologiczne i cyfrowe technologie. Zielony ład musi być wsparty spójną realizacją zaktualizowanej strategii przemysłowej. Pakiet „Fit-for-55” będzie pierwszym ważnym zestawem kroków legislacyjnych, które pozwolą zrealizować w praktyce zwiększone ambicje na rok 2030. Prawodawstwo służące realizacji tych celów musi być starannie wyważone, aby nie zaszkodzić konkurencyjności przedsiębiorstw. W przypadku wprowadzenia mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), powinien on stanowić uzupełnienie istniejących środków ochrony przed ucieczką emisji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji i musi być w pełni zgodny z wymogami WTO. Znaczne ograniczenie przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektorów objętych mechanizmem CBAM byłoby sprzeczne z jego celem i zwiększyłoby ryzyko ucieczki emisji w porównaniu z obecnym systemem.

Aby przyspieszyć transformację cyfrową, prezydencja słoweńska będzie musiała znaleźć właściwą równowagę między wspieraniem zaufania, umożliwianiem dalszych innowacji, zapewnianiem równych szans i promowaniem naszego potencjału cyfrowego w odniesieniu do różnych kluczowych projektów legislacyjnych tj. ustawy o rynkach cyfrowych (DMA), ustawy o usługach cyfrowych (DSA), dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych  (NIS 2.0) oraz rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji.

Jednolity rynek UE

„Musimy dalej pogłębiać nasz jednolity rynek, nie tylko przywracając swobodę przemieszczania się do warunków sprzed epidemii i wyciągając z niej wnioski, aby poprawić zdolność Europy do reagowania na podobne kryzysy sanitarne, ale także zajmując się barierami, które istniały jeszcze przed kryzysem, w tym długotrwałymi przeszkodami w transgranicznej mobilności pracowników i świadczeniu usług.  Dobrze funkcjonujący jednolity rynek jest podstawą dobrobytu i dobrostanu społecznego. Dalsza integracja jednolitego rynku jest niezbędna dla przedsiębiorstw, aby mogły one napędzać ożywienie gospodarcze w kierunku celów ekologicznych i cyfrowych.” – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w Brukseli.

Inicjatywy takie jak ustawa o usługach cyfrowych, ustawa o sztucznej inteligencji, przegląd dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz nowe ramy prawne dla produktów powinny chronić swobody jednolitego rynku. Skuteczna, zharmonizowana normalizacja jest strategicznym narzędziem jednolitego rynku dla konkurencyjności przemysłu UE. Ufamy, że prezydencja słoweńska będzie nadal zachęcać Radę do aktywnego zaangażowania się w rozwiązywanie istniejących problemów w zakresie normalizacji, w ramach kontynuacji ostatnich działań podjętych przez Radę ds. Konkurencyjności.

Sprawy społeczne

Europejska polityka społeczna musi koncentrować się na ułatwianiu tworzenia miejsc pracy i wyposażaniu ludzi w umiejętności potrzebne na rynku pracy. Rekrutacja jest coraz trudniejsza dla przedsiębiorstw, nawet w czasach wysokiego bezrobocia. Przedsiębiorstwa wciąż walczą o przetrwanie kryzysu COVID. Polityka społeczna UE powinna unikać nakładania na ich barki dodatkowych obciążeń. W dyskusjach na temat wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie płac minimalnych i rokowań zbiorowych prezydencja słoweńska powinna zapewnić poszanowanie traktatu UE, który chroni kompetencje krajowe w tej dziedzinie, oraz unikać nadmiernej interwencji legislacyjnej w odniesieniu do płac i prawa do zrzeszania się. Nadal jesteśmy przekonani, że właściwym sposobem radzenia sobie z płacami minimalnymi jest zalecenie Rady, z poszanowaniem kompetencji krajowych i autonomii partnerów społecznych.

Polityka handlowa

Ambitna polityka handlowa ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego i jest motorem wzrostu. W coraz bardziej wymagającym globalnym środowisku handlowym musimy zrewidować nasze partnerstwo z USA, przywrócić równowagę w stosunkach z Chinami, zapewnić ratyfikację umów zawartych z innymi regionami, takimi jak Mercosur, ułatwić wdrożenie umowy z Wielką Brytanią oraz ustanowić synergię między polityką handlową a innymi politykami UE w celu zwiększenia tzw. otwartej autonomii strategicznej Europy, pozostając jednocześnie orędownikiem handlu opartego na zasadach. Aby UE mogła skutecznie bronić swoich interesów, musimy również zreformować WTO i opracować instrumenty, które pomogą UE wyrównać szanse (takie jak instrument dotyczący subsydiów zagranicznych lub Instrument Zamówień Międzynarodowych).

 

Konfederacja Lewiatan