Przedsiębiorcy chwalą wyższe odpisy w uldze B+R
17 czerwca 2021

Przedsiębiorcy chwalą wyższe odpisy w uldze B+R

• Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w uldze badawczo-rozwojowej. Zgodnie z propozycją przedstawioną w projekcie ustawy o ulgach proinnowacyjnych, wysokość odpisów dla Centrów Badawczo-Rozwojowych wzrośnie ze 150 do 200 proc.
• Dodatkowo wszyscy podatnicy prowadzący działalność B+R będą mogli odliczyć aż 200 proc. kosztów osobowych zamiast dotychczasowych 100 proc.
• Podniesienie progu odpisów jest krokiem w bardzo dobrym kierunku – uważa Konfederacja Lewiatan.

Wzrost wartości odliczeń ulgi B+R był najczęściej podnoszonym postulatem ze strony rodzimych innowatorów. Nierzadko bywało tak, że nakład pracy związany ze skorzystaniem z ulgi, np. przygotowanie ewidencji kosztów kwalifikowanych oraz specjalistycznej dokumentacji projektowej, przewyższał możliwe do uzyskania korzyści. A to w konsekwencji prowadziło do rezygnacji z jej rozliczenia.

– Dotychczasowy dość niski poziom wykorzystania ulgi badawczo-rozwojowej (w 2019 r. rozliczyło ją zaledwie 2537 płatników PIT i CIT), wskazuje, że firmy potrzebują bardziej atrakcyjnych zachęt. Podniesienie progu odpisów jest krokiem w bardzo dobrym kierunku i należy ocenić go pozytywnie. Niemniej przedsiębiorcy oczekują również rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowanych m.in. o koszty związane z wprowadzeniem nowych produktów na rynek. Rekomendacje, które przygotowaliśmy, powinny zachęcić przedsiębiorców do działalności badawczo-rozwojowej i częstszego korzystania z ulg proinnowacyjnych – stwierdza Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik z Ayming Polska, przewodnicząca Zespołu ds. Ulg Innowacyjnych Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Wśród propozycji Konfederacji Lewiatan, które miałyby zachęcić przedsiębiorców do działalności innowacyjnej, znalazło się m.in. zwiększenie wysokości odliczeń dla wszystkich podatników, możliwość kwalifikowania kosztów związanych z zatrudnieniem w formie umów B2B, poszerzenie katalogu kosztów o te dotyczące wydatków związanych z usługami takimi jak np. konsultacje techniczne czy profesjonalne doradztwo technologiczne.

Rekomendacje Konfederacji Lewiatan
1. Zwiększenie wysokości odliczeń dla wszystkich podatników
2. Możliwość rozliczania w ramach ulgi B+R kosztów amortyzacji środków trwałych (ŚT) wytworzonych lub ulepszonych w ramach działalności B+R w takiej proporcji, w jakiej koszty kwalifikowane zostaną ujęte w wartości początkowej ŚT – tzw. amortyzacja prototypów
3. Możliwość kwalifikowania kosztów związanych z zatrudnieniem w formie umów B2B
4. Prawo do kwalifikowania kosztów związanych z konsultacjami technicznymi/ technologicznymi
5. Możliwość rozliczania kosztów związanych z certyfikacją nowych produktów

Konfederacja Lewiatan