Przedsiębiorcy popierają decyzje podjęte na konferencji klimatycznej COP26
16 listopada 2021

Przedsiębiorcy popierają decyzje podjęte na konferencji klimatycznej COP26

• Państwa uczestniczące w konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow zawarły porozumienie, którego celem jest powstrzymanie zmian klimatu. Przewiduje ono stopniowe odchodzenie od produkcji energii z węgla, który w największym stopniu przyczynia się do powstawania gazów cieplarnianych.
• Podczas COP26 zdecydowano, aby wszystkie państwa zwiększyły do końca 2022 roku swoje cele klimatyczne zgodnie z celem 1,5-2 st. C. Coroczną ocenę krajowych planów klimatycznych ma prowadzić Organizacja Narodów Zjednoczonych.
• Konfederacja Lewiatan popiera działania różnych interesariuszy, w tym firm prywatnych w kierunku transformacji energetycznej i odejście od węgla, przy czym za kluczowe uważa zapewnienie również transformacji technologicznej i społecznej.

Podczas szczytu w Glasgow kraje wskazały ważne cele w ochronie klimatu, m.in. Indie zadeklarowały osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2070 roku, a do 2030 roku chcą pozyskiwać 50 proc. energii ze źródeł odnawialnych. Z kolei Chiny i Stany Zjednoczone, dwaj najwięksi emitenci CO2 ogłosiły wspólne porozumienie, w którym zobowiązały się do wzmocnienia współpracy na rzecz ochrony klimatu. Planują powołanie grupy roboczej, która będzie spotykać się regularnie, by omawiać działania, które mają zapobiec kryzysowi klimatycznemu. To bardzo ważne deklaracje największych emitentów gazów cieplarnianych, które popiera Konfederacja Lewiatan.

Polska zobowiązała się do odejścia od węgla w energetyce do 2049 roku i była jednym z 18 sygnatariuszy, którzy wcześniej tego nie deklarowali. Transformacja w najbliższych latach musi być jednak dobrze zaplanowana i sprawiedliwa. Ważne jest wdrożenie wielu przedsięwzięć stanowiących impuls do transformacji. Konfederacja Lewiatan przygotowała na ten temat specjalne raporty „Impuls energii dla Polski” i „Zrównoważone finanse – krótki przewodnik dla firm”.

– Popieramy dialog i decyzje podjęte podczas COP26 dotyczące zarówno dążenia do neutralności klimatycznej, jak i finansowania działań ograniczających zmiany klimatu i adaptacyjnych m.in. w krajach rozwijających się. Aby stały się one faktem kluczowa jest współpraca z firmami prywatnymi – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Powstrzymanie zmian klimatu wymaga współpracy różnych interesariuszy. Dlatego pracodawcy popierają inicjatywy takie jak kampania UNFCCC Race To Zero. Celem globalnym jest zjednoczenie przywództwa i wsparcia ze strony przedsiębiorstw, miast, regionów i inwestorów na rzecz zdrowego, odpornego, bezemisyjnego świata, które zapobiegnie przyszłym zagrożeniom, stworzy nowe miejsca pracy i umożliwi zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu.

W inicjatywy UNFCCC Race To Zero na rzecz neutralności klimatycznej, włączone są obecnie 733 miasta, 31 regiony, 3067 firm, 173 największych inwestorów oraz 622 uczelni wyższych. Ci aktorzy „realnej gospodarki” dołączyli do 120 krajów w największym w historii sojuszu, którego celem jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto najpóźniej do 2050 roku. Łącznie podmioty te odpowiadają za ok. 25% globalnych emisji CO2 i ponad 50% PKB.

Podczas COP26 podjęte zostały też ważne decyzje dotyczące pomocy dla rolnictwa i ochrony lasów. 45 krajów zobowiązało się do przekazania 4 mld dolarów na pomoc krajom rozwijającym się. Wszystko po to, aby rolnictwo tych państw stało się bardziej ekologiczne i odporne na zmiany klimatu, a gospodarka gruntami bardziej zrównoważona. 110 krajów zawarło porozumienie w celu zatrzymania wycinania lasów. To oznacza koniec „wielkiej masakry piłą łańcuchową” światowych lasów – stwierdził brytyjski premier Boris Johnson.

Konfederacja Lewiatan