Przepisy UE zwiększą zaufanie do dostawców usług cyfrowych
27 maja 2021

Przepisy UE zwiększą zaufanie do dostawców usług cyfrowych

• Obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości, zawarte w unijnym akcie o usługach cyfrowych, pomogą zwiększyć zaufanie odbiorców do dostawców usług i zachęcą do tworzenia takich, które są bardziej „zorientowane na człowieka”.
• Dobrym rozwiązaniem jest też wprowadzenie obowiązku uruchomienia pojedynczego punktu kontaktowego umożliwiającego dostawcom usług pośrednich komunikację drogą elektroniczną z organami państw członkowskich – uważa Konfederacja Lewiatan.

Akt o usługach cyfrowych jest obecnie uznawany za najważniejszą unijną regulacją dotyczącą środowiska cyfrowego. Ma on na celu stworzenie odpowiednich podstaw prawnych w zakresie funkcjonowania dostawców usług pośrednich, co ma pozytywnie wpłynąć na bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, dostęp do treści, towarów oraz usług.

– Popieramy obowiązek ustanowienia pojedynczego punktu kontaktowego. Funkcjonuje on już w ramach dobrowolnych mechanizmów współpracy, takich jak Memorandum of Understanding on Counterfeit Goods czy też Product Safety Pledge, i okazał się skutecznym narzędziem usprawniającym i ułatwiającym bezpośredni kontakt między dostawcami usług a administracją publiczną – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Cieszy fakt, że akt o usługach cyfrowych ma zastosowanie do dostawców usług pośrednich niezależnie od miejsca ich siedziby. Lewiatan zdecydowanie popiera obowiązek wyznaczenia przedstawiciela prawnego przez dostawcę mającego swoją siedzibę poza terytorium UE, a oferującego usługi na jej terytorium. Jest to ważny krok w wysiłkach UE na rzecz przywrócenia równych szans wszystkim podmiotom działającym w branży technologicznej na jednolitym rynku cyfrowym.

– W pełni rozumiemy powody, dla których konieczne jest ustanowienie konkretnych warunków korzystania z usług, w tym informacji na temat wszelkich polityk, procedur, środków i narzędzi stosowanych w celu moderowania treści, uwzględniając kwestie algorytmicznego podejmowania decyzji i przeglądu dokonywanego przez człowieka, tak aby uniknąć niesprawiedliwych lub arbitralnych wyników. Niemniej jednak, istotne jest zapewnienie pewnego poziomu elastyczności dla dostawców usług pośrednich w określaniu najlepszej metody przedstawiania tych informacji w sposób skuteczny i przyjazny dla odbiorcy usługi – dodaje Elżbieta Dziuba.

Konfederacja Lewiatan popiera obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości, które pomogą zwiększyć zaufanie odbiorców do dostawców. Przejrzystość powinna polegać na dostarczeniu użytecznych informacji właściwym odbiorcom. – Dlatego też, nie jesteśmy w pełni przekonani czy obowiązek publikowania raz w roku sprawozdania dotyczącego moderowania treści jest wystarczającym sposobem na osiągnięcie wyżej wymienionych celów – zwraca uwagę Elżbieta Dziuba.

Lewiatan uważa, że mechanizmy zgłaszania i działania muszą być jasne i zawierać pełne informacje, co pozwoli na szybką reakcję, uwzględniając jednocześnie specyfikę danego sektora.

Dostawca usług powinien poinformować odbiorcę tej usługi o swojej decyzji dotyczącej usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do określonych informacji, o powodach takiej decyzji oraz o dostępnych możliwościach odwołania się od niej. Jednak obligatoryjne elementy uzasadnienia są zbyt szczegółowe, uciążliwe i trudne do zautomatyzowania.

Konfederacja Lewiatan