Rada Przedsiębiorczości krytykuje przepisy dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
16 czerwca 2020

Rada Przedsiębiorczości krytykuje przepisy dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

• Rada Przedsiębiorczości uważa, że przepisy dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, którymi zajmuje się Parlament, stanowią naruszenie praw wszystkich wierzycieli tworzących obrót gospodarczy.
• Projektowana procedura naruszać będzie prawa wszystkich podmiotów składających się na łańcuch dostaw i usług – nie tylko dużych przedsiębiorców czy instytucji finansowych.

 

 

Apel Rady Przedsiębiorczości tutaj

W apelu, który podpisali Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, ABSL, Pracodawcy RP, BCC, Związek Banków Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego, organizacje przedsiębiorców proponują wprowadzenie zmian do projektu ustawy, aby ograniczyć jej negatywne skutki na sferę praw wszystkich wierzycieli tworzących obrót gospodarczy.

W apelu czytamy: W związku z trwającymi obecnie w Parlamencie pracami legislacyjnymi nad rządowym projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który przewiduje m.in. wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (art. 14- 24 projektu ustawy), jako Rada Przedsiębiorczości przedstawiamy poniższe stanowisko.

1. Projekt ustawy wprowadza skrajnie uproszczone postępowanie, wdrażane przez dłużnika oraz powołanego przezeń nadzorcę układu bez jakiegokolwiek nadzoru lub udziału ze strony sądu lub niezależnego organu postępowania restrukturyzacyjnego oraz przy wyeliminowaniu jakiejkolwiek roli wierzycieli.

2. Projekt ustawy przyznaje dłużnikowi oraz powołanemu przezeń nadzorcy układu uprawnienia definiujące kierunek i organizację zmodyfikowanego postępowania o zatwierdzenie układu (będącego przedmiotem projektu ustawy) przy wyeliminowaniu jakichkolwiek form zewnętrznego nadzoru (w tym nadzoru sądowego i wierzycielskiego), co rodzi ryzyko nadużyć ze strony nieuczciwych dłużników. W konsekwencji działania legislacyjne, nakierowane na wsparcie przedsiębiorców, mogą skutkować powstaniem patologii w procesach gospodarczych ze szkodą nie tylko dla wierzycieli, ale i dla procesu rozliczania uczestników obrotu gospodarczego z otrzymanej od państwa pomocy.

3. Rozwiązania zaprezentowane w projekcie ustawy stanowią zbyt daleko idącą ingerencję w dotychczas niekwestionowane, fundamentalne zasady leżące u podstaw uchwalenia ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, w tym w szczególności: (1) zasadę jawności oraz (2) zasadę równości stron postępowania i związaną z nią zasadę ochrony słusznych praw wierzycieli przy dominacji grupowego (zbiorowego) interesu wierzycieli. Zawarte w projekcie ustawy propozycje budzą też wątpliwości w świetle przepisów Dyrektywy Restrukturyzacyjnej.

4. Nadzór nad dłużnikiem: w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu nie jest przewidziany udział sędziego-komisarza. W konsekwencji, nie ma w tym postępowaniu podstaw dla powołania rady wierzycieli – organu sprawującego nadzór nad postępowaniem z ramienia wierzycieli. Ma to daleko idące konsekwencje dla transparentności postępowania oraz skutkuje brakiem nadzoru sądowego i wierzycielskiego nad istotnymi dla wierzycieli czynnościami dłużnika (rozporządzenie majątkiem, zaciągnięcie zadłużenia, ustanowienie zabezpieczeń) i kontroli nad tokiem uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu.

5. Restrukturyzacja zabezpieczonych wierzytelności: pomimo wyeliminowania wszelkich form nadzoru sądowego i wierzycielskiego nad uproszczonym postępowaniem o zatwierdzenie układu, jak również względnej swobody w dalszym prowadzeniu działalności przez dłużnika i podejmowaniu przez niego czynności rozporządzających, zobowiązujących lub obciążających w toku tego postępowania, projekt ustawy zakłada istotne ograniczenia praw wierzycieli w toku tego postępowania, wykraczające, w zakresie dotyczącym wierzytelności zabezpieczonych na majątku dłużnika, poza ograniczenia przewidziane innymi postępowaniami.

Liczymy, że powyższe uwagi zostaną uwzględnione w toku dyskusji nad finalnym kształtem projektowanej ustawy, w szczególności w celu ograniczenia jej negatywnych skutków na sferę praw wszystkich wierzycieli tworzących obrót gospodarczy – napisała Rada Przedsiębiorczości.

Konfederacja Lewiatan