Rynkowi zamówień publicznych grozi paraliż
17 kwietnia 2020

Rynkowi zamówień publicznych grozi paraliż

• Zawieszenie orzekania przez Krajową Izbę Odwoławczą na rozprawach jawnych powoduje, że znakomita część postępowań o zamówienie publiczne nie może zostać rozstrzygnięta, co grozi paraliżem rynku zamówień publicznych.
• Konfederacja Lewiatan popiera inicjatywę Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, które przygotowało projekt rozporządzenia, pozwalający na przywrócenie orzekania bez dalszej zwłoki, za pomocą narzędzi on-line.

Pismo w tej sprawie trafiło do premiera, ministra rozwoju i prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zawiera ono projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, których dokumentacja nie zawiera informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Przyjęcie tego rozporządzenia pozwoli na kontynuowanie prac Izby w stosunku do tego typu odwołań w pełnym zakresie, a tym samym na niezakłócone funkcjonowanie rynku zamówień publicznych. Do pozostałych odwołań (czyli takich, których dokumentacja zawiera informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych) zastosowanie znajdowałoby nadal rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. Innymi słowy, rozpoznawanie tych ostatnich odwołań byłoby, niestety, zawieszone do czasu ustania stanu epidemii.

Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych. Tym samym, Krajowa Izba Odwoławcza zawiesiła rozpoznawanie spraw na rozprawach oraz na posiedzeniach jawnych odbywających się w siedzibie Izby.

Tymczasem intencją ustawodawcy powinno być wspieranie i utrzymanie niezakłóconego funkcjonowania rynku zamówień publicznych poprzez dopuszczenie do kontynuowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Utrzymany został bowiem bieg wszystkich terminów, w tym terminów do złożenia odwołania. Jest to działanie w pełni zrozumiałe. Zamówienia publiczne przyczyniają się bowiem w znacznym stopniu do rozwoju polskiej gospodarki, a realizowane w ich ramach projekty są często kluczowe także dla rynków lokalnych. Co więcej, w zaistniałej sytuacji zamówienia publiczne powinny i mogą pozytywnie oddziaływać na odbudowę strat poniesionych w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Jednoczesne utrzymanie terminów do wniesienia odwołania oraz zawieszenie działalności Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie rozpoznawania spraw na rozprawach jawnych doprowadzi do zahamowania postępowań o udzielenie zamówienia, a tym samym do paraliżu rynku zamówień publicznych.

Istnieje konieczność podjęcia zdecydowanych kroków, które umożliwią płynne funkcjonowanie Krajowej Izby Odwoławczej w czasie epidemii. Przyjęcie proponowanego rozporządzenia pozwoli na, w zasadzie natychmiastowe, wznowienie orzekania przez Izbę na rozprawach jawnych, tyle że odbywających się za pośrednictwem ogólnie dostępnych platform porozumiewania się na odległość (na wzór rozwiązań stosowanych przez sądy arbitrażowe na całym świecie).

Konfederacja Lewiatan