Specustawa dotycząca funduszy ułatwi realizację projektów unijnych w czasie kryzysu COVID-19
03 kwietnia 2020

Specustawa dotycząca funduszy ułatwi realizację projektów unijnych w czasie kryzysu COVID-19

• Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 ułatwi wdrażanie, realizację i rozliczenia projektów – uważa Konfederacja Lewiatan.
• Nowe regulacje powinny zostać jednak uzupełnione, np. o doprecyzowanie przepisów związanych z automatycznym wydłużaniem czasu realizacji projektów i wprowadzenie możliwości zwiększania ich budżetów.

– Pozytywnie oceniamy elastyczne podejście do projektów, których realizacja może być zakłócona nie z winy beneficjentów. Projekt ustawy uwzględnia szczególne okoliczności w jakich znaleźli się wnioskodawcy programów operacyjnych i beneficjenci realizujący projekty. Wprowadza regulacje stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad wdrażania, realizacji i rozliczania projektów w ramach programów operacyjnych. Przewiduje m.in.: uznanie za kwalifikowalne wydatków na niezrealizowane cele, jeżeli beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu. Środki na pokrycie tych kosztów zapewni budżet państwa. Ponadto przesunięte zostaną terminy składania wniosków o płatność oraz automatycznie wydłużane będą o 90 dni terminy realizacji wszystkich projektów, które właśnie trwają. Większość rozwiązań wejdzie w życie od 1 lutego, a przepisy będą obowiązywały do końca 2020 r. – mówi Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.


Konfederacja Lewiatan zwraca jednak uwagę na kilka istotnych kwestii, które w ustawie należy bezwzględnie poprawić lub uzupełnić:

1. Doprecyzowanie przepisów związanych z automatycznym wydłużaniem projektów realizowanych w terminie obowiązywania ustawy i wprowadzenie możliwości zwiększania wartości budżetów projektów w związku z ich wydłużeniem.
2. Doprecyzowanie przepisu, który mówi o swobodnym skracaniu, wydłużaniu i przesuwaniu terminów dotychczas zdefiniowanych w ustawie wdrożeniowej.
3. Konieczność przekazania informacji o zmianie wytycznych do beneficjentów.
4. Konieczność włączenia właściwych komitetów monitorujących w opiniowanie zmian w programach operacyjnych.
5. Doprecyzowanie przepisu związanego ze złożeniem wniosku o dofinansowanie poza wyznaczonym terminem.
6. Wprowadzenie przepisu, który będzie pozwalał na zmianę zakresu projektów i zwiększanie wartości ich budżetów na wniosek beneficjenta za zgodą instytucji organizującej konkurs o wydatki związane z dostosowaniem się do sytuacji wywołanej przez COVID-19, np. w zakresie przechodzenia na pracę, naukę czy kształcenie zdalne.
7. Wprowadzenie przepisu umożliwiającego zwolnienie na wniosek beneficjenta za zgodą instytucji (wydawaną w trybie pilnym np. w ciągu 5 dni) z konieczności stosowania przepisów wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do wyboru oferentów (zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku) i realizację niezbędnych wydatków z pominięciem tych przepisów.

Konfederacja Lewiatan