Stanowisko Konfederacji Lewiatan ws. wojny w Ukrainie (wersja polska, ukraińska i angielska)
24 lutego 2022

Stanowisko Konfederacji Lewiatan ws. wojny w Ukrainie (wersja polska, ukraińska i angielska)

Z całą mocą potępiamy atak Rosji na niepodległą Ukrainę. Stanowi on rażące naruszenie prawa międzynarodowego, zagraża pokojowi i bezpieczeństwu w skali globalnej.

Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za ten akt agresji, utratę życia i zdrowia wielu ludzi oraz wszelkie straty materialne. Niczym nieuzasadniony atak na suwerenne państwo musi spotkać się z dotkliwymi konsekwencjami. Sankcje gospodarcze wobec Rosji powinny być bardzo bolesne, precyzyjnie wymierzone i skoordynowane z odpowiednimi partnerami, w szczególności z USA.

Wzywamy do współpracy we wsparciu Ukrainy i jej obywateli, w tym poprzez zacieśnianie więzi handlowych i inwestycyjnych. W obliczu takiej agresji wspólnym obowiązkiem społeczności międzynarodowej jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, które pomogą Ukrainie przetrwać ten trudny czas. Wzywamy do współpracy politycznej, gospodarczej, finansowej, której efektem będzie wsparcie naszego wschodniego sąsiada. Ukraina zasługuje na pomoc i tej pomocy oczekuje.

Jednocześnie sami deklarujemy aktywną rolę we włączeniu polskich przedsiębiorców w pomoc dla narodu ukraińskiego, m.in. poprzez zbiórkę pieniędzy, organizację pomocy materialnej oraz zatrudnianie w naszych firmach pracowników napływających z Ukrainy.

Zapewniamy o naszej solidarności z państwem ukraińskim i jego obywatelami.

Konfederacja Lewiatan

 

АЯВА КОНФЕДЕРАЦІЇ ЛЕВІАТАН ЩОДО ВІЙНИ В УКРАЇНІ
Ми рішуче засуджуємо напад Росії на незалежну Україну. Він є великим порушенням міжнародного права та загрожує миру та безпеці в глобальних масштабах. Росія несе повну відповідальність за цей акт агресії, загибель і втрату
здоров’я багатьох людей та всі матеріальні втрати. Ніяк невиправданий напад на суверенну державу повинен зіткнутися з тяжкими наслідками. Економічні санкції проти Росії повинни бути дуже болючими, спрямованими точно та узгодженими  з відповідними партнерами, зокрема США.

Закликаємо до співпраці в підтримці України та її громадян, у тому числі через зміцнення торгово-інвестиційних зв’язків. При такій агресії спільним обов’язком міжнародного співтовариства є зробити все необхідне, щоб допомогти Україні пережити цей важкий час. Ми закликаємо до політичного, економічного та фінансового співробітництва, наслідком якого буде підтримка нашого східного сусіда. Україна очікує такої допомоги й заслуговує її.

Водночас ми самі заявляємо про нашу активну роль у залученні польських підприємців в допомогу українській нації, через збір коштів гроші, організації матеріальної допомоги та працевлаштування на наших підприємствах працівників, які приїжджають з України.

Запевняємо вас у своїй солідарності з українською державою та її громадянами.

Konfederacja Lewiatan

POSITION OF THE POLISH CONFEDERATION LEWIATAN REGARDING THE WAR IN UKRAINE

 We condemn in the strongest possible terms Russia’s attack on independent Ukraine. It constitutes a flagrant violation of international law and threatens peace and security on a global scale. Russia bears full responsibility for this act of aggression, the loss of life and health of many people and all material damage. An unjustified attack on a sovereign state must be met with severe consequences. Economic sanctions against Russia should be very painful, precisely targeted and coordinated with the relevant partners, in particular, the US.

We call for cooperation in supporting Ukraine and its people, including by strengthening trade and investment ties. In the face of such aggression, it is the shared responsibility of the international community to take all necessary measures to help Ukraine through this difficult time. We call for political, economic and financial cooperation which will result in support for our eastern neighbour. Ukraine deserves and expects international aid.

At the same time, we ourselves declare an active role in involving Polish businesses in helping the Ukrainian people, by raising money, organising material aid and employing workers from Ukraine in our companies.

We assure you of our solidarity with the Ukrainian state and its citizens.

Polish Confederation Lewiatan