Tantiemy z internetu zaszkodzą usługom streamingowym
09 kwietnia 2024

Tantiemy z internetu zaszkodzą usługom streamingowym

Konfederacja Lewiatan jest zaniepokojona projektem implementacji dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym do polskiego systemu prawnego. Chodzi o zaproponowane rozwiązania w zakresie tzw. tantiem od internetu.

Projekt przedstawiony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po konsultacjach publicznych zawiera rozwiązania, które wykraczają poza ramy dyrektywy DSM. W szczególności dotyczy to wprowadzenia nowych, niezbywalnych praw do wynagrodzenia dla niektórych wykonawców utworów audiowizualnych i muzycznych z tytułu eksploatacji tych utworów w Internecie. Objęcie usług streamingu obowiązkiem wnoszenia opłat do organizacji zbiorowego zarządzania reprezentujących twórców i wykonawców rodzi poważne zagrożenia dla rynku kreatywnego i cyfrowych treści. Stanowisko Lewiatana popierają Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Proponowane rozwiązania w zakresie tzw. „tantiem od internetu” wyprowadzają Polskę na peryferia europejskiego i światowego rynku muzycznego i audiowizualnego, grożąc zahamowaniem rozwoju krajowej oferty, która w ostatnich latach dynamicznie rosła i przynosi coraz większe przychody wszystkim uczestnikom łańcucha wartości.

– Proponowane przepisy powinny zostać usunięte z obecnego projektu, a prace nad ewentualnym objęciem usług streamingu dodatkowymi obciążeniami powinny być poprzedzone rzetelną analizą rynku i rozważeniem wszystkich ekonomicznych skutków przyjętych rozwiązań  – podkreśla Eliza Turkiewicz, ekspertka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Jednocześnie istnieje konieczność respektowania swobody zawierania umów oraz sprawiedliwej równowagi praw i interesów, zgodnie z dyrektywą DSM. Proponowane przepisy budzą również obawy co do zgodności z tymi zasadami.

W obliczu kar za opóźnienie w implementacji dyrektywy DSM, Konfederacja Lewiatan apeluje o powrót do koncepcji natychmiastowego przyjęcia jedynie niezbędnych przepisów, wyłączając pozostałe kwestie do odrębnego procesu, opartego na solidnych podstawach empirycznych.

Konfederacja Lewiatan