Transformacja energetyczna nie uda się bez wsparcia edukacji przedsiębiorców
08 listopada 2021

Transformacja energetyczna nie uda się bez wsparcia edukacji przedsiębiorców

• W Krajowym Planie Sprawiedliwej Transformacji (KPST) konieczna jest większa koncentracja na współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia a podmiotami niepublicznymi, czyli instytucjami rynku pracy, szkoleniowymi, ale także przedsiębiorcami – uważa Konfederacja Lewiatan.
• Pracodawcy postulują, aby w 2022 roku zabezpieczyć odpowiedni budżet na stworzenie krajowego systemu informacyjno-doradczego dla potencjalnych beneficjentów w ramach środków pomocy technicznej KPST lub z innego źródła finansowania.
• Apelują również o jak najszybsze uruchomienie Komitetu Monitorującego KPST już w pierwszym półroczu 2022 r.

Stanowisko Lewiatana znajdziesz tutaj>>>

– Jednym z głównych warunków powodzenia transformacji energetycznej jest wzmocnienie roli edukacji wśród przedsiębiorców. Wciąż wiele firm, głównie z sektora MŚP, nie dostrzega korzyści związanych ze zmniejszeniem energochłonności gospodarki. Kluczowe w tym kontekście jest stworzenie skutecznego systemu zachęt do inwestowania w wiedzę i kwalifikacje przy wykorzystaniu m.in. nowych technologii. System wsparcia powinien być prosty i dostępny oraz adekwatny do potrzeb przedsiębiorców i ich pracowników. W planowane rozwiązania systemowe powinny być włączone krajowe i regionalne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, które mogą współtworzyć i realizować działania edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne.Konfederacja Lewiatan, posiadając bogate i wieloletnie doświadczenie, deklaruje gotowość współpracy w tym obszarze. Tym bardziej, że w gronie organizacji członkowskich jest grupa firm, profesjonalnie zajmujących się edukacją cyfrową – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Realizacja projektów, współfinansowanych z KPST oraz mających wpływ na rynek pracy i tworzenie nowych, zielonych zawodów, będzie wymagała silnego wzmocnienia modelu współpracy międzysektorowej.

Przygotowanie nowych projektów do KPST, które będą miały charakter bardzo złożony, ale jednocześnie partnerski, będzie sporym wyzwaniem kompetencyjnym i organizacyjnym dla przyszłych beneficjentów (posiadanie specjalistycznej wiedzy oraz odpowiednich umiejętności). Dlatego Konfederacja Lewiatan postuluje, aby w ramach środków pomocy technicznej KPST lub z innego źródła finansowania, zabezpieczyć budżet na 2022 rok na stworzenie krajowego systemu informacyjno-doradczego dla potencjalnych beneficjentów.

Konfederacja Lewiatan postuluje również zagwarantowanie odpowiedniego budżetu na przeprowadzenie oceny projektów przez ekspertów zewnętrznych. Chodzi o rzetelną, gwarantującą wysoką jakość weryfikację projektów wspierających transformację energetyczną polskiej gospodarki, przeprowadzoną przez osoby z odpowiednim doświadczeniem rynkowym i wiedzą sektorową.

Naturalnym forum do przeprowadzenia ocen efektywności oraz skuteczności realizowanych interwencji będzie Komitet Monitorujący KPST. Powinien on być uruchomiony już w pierwszym półroczu 2022 r. ze względu na specyfikę KPST oraz dużą złożoność planowanych projektów transformacji energetycznej w wymiarze społecznym oraz gospodarczym. W jego skład powinni wchodzić m.in. przedstawiciele partnerów spoza administracji, w tym reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników. Włączenie tych środowisk do systemu wdrażania i monitorowania KPST zapewni pełną transparentność i przejrzystość działań administracji odpowiedzialnej za wydatkowanie środków z tego planu oraz szansę powodzenia w realizacji.

Konfederacja Lewiatan