Trzeba skoordynować prace nad dwoma ustawami o prawach konsumenta
12 września 2022

Trzeba skoordynować prace nad dwoma ustawami o prawach konsumenta

Zsynchronizowanie prac nad obecnie procedowanymi projektami dwóch ustaw dotyczącymi praw konsumenta oraz zapewnienie, aby weszły w życie po upływie co najmniej 6 miesięcznego vacatio legis – proponuje Konfederacja Lewiatan.

Pracodawcy podkreślają też, że konieczna jest koordynacja prac legislacyjnych, tak aby zmiany wynikające z ustaw uwzględniające propozycje przedsiębiorców, wchodziły w życie w tym samym terminie. Chodzi o projekty firmowane przez Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Za połączeniem obydwu projektów ustaw w jeden przemawia m.in. fakt, że procedowany przez Prezesa UOKiK projekt wprowadza do ustawy o prawach konsumenta przepisy bazujące na takich pojęciach jak „treści cyfrowe”, „usługa cyfrowa”, „kompatybilność”, „funkcjonalność” oraz „interoperacyjność”, podczas gdy legalne definicje tych pojęć mają trafić do ustawy o prawach konsumenta na mocy projektu procedowanego równolegle przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Praca nad tymi dwoma projektami  rodzi ryzyko wprowadzenia do ustawy o prawach konsumenta niespójnych, a w skrajnym przypadku sprzecznych lub wzajemnie wykluczających się przepisów i rozwiązań. Ryzyko takie w dalszym ciągu może zaistnieć zarówno na etapie równolegle prowadzonych prac rządowych, jak i na etapie prac parlamentarnych. Może dojść do chaosu prawnego i niepotrzebnych obciążeń organizacyjnych i finansowych przedsiębiorców.

Od początku prac legislacyjnych konsekwentnie zwracamy też uwagę na konieczność zapewnienia przedsiębiorcom odpowiedniego czasu na przygotowanie się i wdrożenie zmian oraz wymogów wynikających z obydwu projektów ustaw. Pomimo naszych próśb przewidują one vacatio legis wynoszące tylko 14 dni. W naszej ocenie jest to czas nieadekwatny i niewystarczający biorąc pod uwagę zakres wymaganych zmian oraz specyfikę obszaru, w którym wymagane zmiany będą wprowadzane. Proponujemy, aby weszły w życie po upływie co najmniej 6 miesięcznego vacatio legis.

Projektowane ustawy będą wymagały zmian w systemach informatycznych, dokumentach oraz procedurach dotyczących w zasadzie wszystkich etapów relacji przedsiębiorca – konsument, poczynając od reklamy i prezentacji oferty, przez wykonywanie obowiązków informacyjnych oraz kontraktowanie, przez wykonywanie umowy, na obsłudze posprzedażowej kończąc. Nie jest możliwie wprowadzenie dużych zmian w oprogramowaniu, dokumentach i procesach w ciągu 14 dni liczonych od dnia ogłoszenia ustaw w Dzienniku Ustaw.

Konfederacja Lewiatan