Umowa Stowarzyszeniowa UE – Ukraina
20 lutego 2021

Umowa Stowarzyszeniowa UE – Ukraina

Premier Ukrainy Denys Szmychal przyjechał z oficjalną wizytą do Brukseli na kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia UE–Ukraina. Omówiono na nim realizację układu stowarzyszeniowego UE–Ukraina, ze szczególnym uwzględnieniem reform politycznych, praworządności, współpracy gospodarczej i handlu oraz zagadnienia dotyczące suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy.

Układ stowarzyszeniowy, który wszedł w życie 1 września 2017 r., to podstawowy akt zbliżający Ukrainę do UE. Propaguje on: głębsze więzi polityczne, ściślejsze relacje gospodarcze i poszanowanie wspólnych wartości. Gospodarczą częścią układu jest pogłębiona, kompleksowa strefa wolnego handlu. Ma być podstawą modernizacji ukraińskiej gospodarki i stosunków handlowych tego kraju.

Premier Ukrainy znalazł także czas na spotkanie z BusinessEurope i przedstawicielami federacji członkowskich, w tym Konfederacją Lewiatan. Dyrektor Generalny BusinessEurope Markus Beyrer otworzył spotkanie słowami: „UE i Ukraina są ważnymi partnerami handlowymi i uważamy, że dwustronny układ o stowarzyszeniu, który obejmuje pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu, zapewnia właściwe ramy, które pomogą naszym stosunkom politycznym i gospodarczym dalej się rozwijać i rozkwitać.”

Denys Szmychal mówił przede wszystkim o tym jak ważne dla  wzrostu gospodarczego jest przyciąganie inwestycji zagranicznych oraz dalsze zbliżanie i integracja jego kraju z UE, czemu towarzyszy ambitny program reform wymiaru sprawiedliwości. Ma on poprawić praworządność, ochronę własności prywatnej i inwestycji, umocnić wolność gospodarczą i swobodny przepływ kapitału. Jak podkreślił, Ukraina ma zamiar sprostać wyzwaniom stawianym przez UE, związanym z Nowym Zielonym Ładem oraz digitalizacją. Dlatego bardzo ważne w najbliższych latach będzie ograniczenie emisji spalin i śladu węglowego m.in. poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Premier podkreślał także, że w planach jest budowa sieci 5G, rozwój turystyki oraz dalsze stawianie na sektor rolniczy, o czym świadczą ambitne plany inwestycyjne dot. irygacji na południu Ukrainy. Niedługo opublikowana zostanie także mapa pokazująca, gdzie znajdują się pierwiastki ziem rzadkich, z myślą o przyciągnięciu zagranicznych inwestorów. Szmychal zachęcał także, aby odwiedzać stronę: https://ukraineinvest.gov.ua/guide, na których publikowane są informacje dla inwestorów.

Umowa Stowarzyszeniowa ma na celu zwiększenie wymiany handlowej towarów i usług między UE a Ukrainą poprzez stopniowe obniżanie taryf celnych. Ponadto, aby lepiej zintegrować się z rynkiem UE, Ukraina harmonizuje wiele swoich norm i standardów w zakresie produktów przemysłowych i rolnych. Ukraina dostosowuje również swoje prawodawstwo do unijnego w obszarach związanych z handlem, takich jak:

  • konkurencja
  • bariery techniczne w handlu
  • bariery sanitarne i fitosanitarne
  • ułatwienia celne i handlowe
  • ochrona praw własności intelektualnej

Liczby wskazują, że Umowa zintensyfikowała relacje handlowe pomiędzy UE a Ukrainą, odpowiadając teraz za ponad 40 proc. wymiany handlowej Ukrainy. Oznacza to, że UE jest obecnie największym partnerem handlowym Ukrainy, zajmując tym samym wcześniejsze miejsce Rosji, której relacje z Ukrainą od czasu aneksji Krymu w 2014 roku systematycznie się pogarszały. Obroty towarowe między Polską a Ukrainą wyniosły w 2018 r. 8,3 mld USD (wzrost o 15,3% r/r), w tym eksport wyniósł 5,27 mld USD (wzrost o 10,2% w stosunku do 2017 r.), a import 3,02 mld USD (wzrost o 25,9 % w stosunku do 2017 r.), co stanowi jedną piątą wymiany handlowej Ukrainy z całą UE. Co ciekawe, najważniejszym krajem w ukraińskim eksporcie towarowym w okresie styczeń – lipiec 2019 r. była Polska, wyprzedzając kolejno Rosję i Chiny. W tym samym okresie najważniejszymi partnerami Ukrainy jeżeli chodzi o import towarów były kolejno Chiny, Rosja, Niemcy i Polska.  Pokazuje to jak ważne dla Polskich firm jest dalsze zacieśnianie współpracy gospodarczej na linii Kijów-Bruksela.

W związku z tym wyraźnie widać, że głównym skutkiem umowy stowarzyszeniowej z UE i uruchomienia strefy wolnego handlu jest to, że Ukraina dokonała dywersyfikacji swojego handlu zagranicznego i zminimalizowała zależność gospodarczą od Rosji.

Więcej informacji o relacjach i wymianie handlowej UE-Ukraina oraz o szczegółowych przepisach dot. m.in. zasad eksportu i importu można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine.

 

Adam Dorywalski, biuro Konfederacji Lewiatan w Brukseli

 

Konfederacja Lewiatan