Ustawa wdrożeniowa na lata 2021-2027 skierowana do prac parlamentarnych
28 lutego 2022

Ustawa wdrożeniowa na lata 2021-2027 skierowana do prac parlamentarnych

fot. Unsplash / Piotr Cierkosz

Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 został przyjęty przez rząd i skierowany do prac parlamentarnych.

Projekt dotyczy podstawy dla realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów dotyczących polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027. Nowe przepisy wynikają z rozpoczęcia w 2021 r. nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityki spójności z budżetu UE. Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności oraz określa również zasady i podstawowe dokumenty służące wdrażaniu tych funduszy. W ustawie wprowadza się także szczegółowe przepisy dotyczące Krajowego Planu Odbudowy.

Konfederacja Lewiatan brała udział w konsultacjach projektu ustawy we wrześniu 2021 r. W oparciu o uwagi zgłoszone przez członków organizacji przygotowaliśmy stanowisko, które będzie także podstawą naszej aktywności na etapie prac parlamentarnych. Planowane jest także przygotowanie przez stronę społeczną Rady Dialogu Społecznego wspólnego stanowiska do tego dokumentu. Ponadto w Podkomitecie ds. rozwoju partnerstwa przy Komitecie Umowy Partnerstwa trwają pracę nad wystąpieniem dotyczącym nieprawidłowości w realizacji zasady partnerstwa (w tym w zakresie włączenia partnerów społecznych) na etapie tworzenia i konsultowania tych przepisów prawa.

Obecnie dokument został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Będziemy śledzić proces legislacyjny i aktywnie prezentować w nim stanowisko Lewiatana.

Aktualne brzmienie projektu ustawy i etap w pracach parlamentarnych dostępne są na stronie: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2022