W Brukseli o Europejskim Zielonym Ładzie
12 lutego 2020

W Brukseli o Europejskim Zielonym Ładzie

5-6 lutego odbyła się wizyta studyjna w Brukseli Doroty Zawadzkiej-Stępniak – Dyrektorki Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan. Jej celem było przedstawienie planów i priorytetów w zakresie unijnej transformacji klimatycznej w relacjach z BusinessEurope oraz instytucjami UE, a także udział w dyskusji na temat planów Komisji Europejskiej w związku z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu.

Ekspertka Lewiatana wzięła również udział w posiedzeniu grupy roboczej BusinessEurope ds. energii i klimatu. Podczas spotkania odbyła się dyskusja z R. Maggi, członkiem gabinetu wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa nt. flagowego projektu Komisji – nowego Zielonego Ładu oraz wspierającego go mechanizmu ds. sprawiedliwej transformacji. Podczas spotkania dyskutowano także z przedstawicielem DG Competition, C. Lessenichem, nt. projektu wytycznych dotyczących pomocy publicznej w ramach systemu handlu emisjami (EU ETS). Wskazano, iż Komisja Europejska organizuje w dniu 12 marca dialog interesariuszy poświęcony zrównoważonemu finansowaniu. Podczas grupy roboczej podkreślano kluczową rolę oceny skutków regulacji (tzw. Impact assessment) dla decyzji dotyczącej potencjalnego zwiększenie celu redukcyjnego gazów cieplarnianych do 2030 r. biorąc pod uwagę różną sytuację wyjściową w państwach członkowskich oraz skalę wyzwań stojących przed poszczególnymi branżami. Podkreślono ponadto konieczność współpracy pomiędzy członkami BusinessEurope przy opracowywaniu stanowisk i opinii do poszczególnych inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Kolejne spotkanie grupy roboczej zaplanowane jest na przełom maja i czerwca br.

Dyr. Zawadzka-Stępniak spotkała się także z przedstawicielem DG CLIMA: Tomem van Ierland’em, aby omówić m. in. plany KE w odniesieniu do nowego prawa klimatycznego oraz przygotowywanej przez KE obecny skutków regulacji dot. zwiększenia celu redukcyjnego na 2030 r. w kontekście uwarunkowań gospodarczych i społecznych państw członkowskich. Podczas spotkania z Aleksandrą Tomczak, członkinią gabinetu wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, omówiono możliwe obszary współpracy z Konfederacją Lewiatan, m. in. w zakresie prawa klimatycznego, celów redukcyjnych 2030, czy mechanizmu sprawiedliwej transformacji. KE jest zainteresowana stanowiskiem biznesu wobec poszczególnych regulacji w ramach Zielonego Ładu., z uwzględnieniem specyficznych wyzwań i potrzeb stojących przed polskimi firmami. Przedstawicielka Konfederacji Lewiatan zadeklarowała gotowość przekazywania KE wypracowanych oficjalnych stanowisk i analiz wobec regulacji i strategii w ramach Zielonego Ładu i prowadzenia aktywnego dialogu z KE nt. postulatów polskiego przemysłu wobec przedmiotowych propozycji. Na spotkaniu z europosłem Łukaszem Kohutem, członkiem komisji ITRE w Parlamencie Europejskim, mówiono m. in. o inicjatywie KL powołania Rady ds. Zielonej Transformacji oraz o znaczeniu rozwoju energii odnawialnej w Polsce. Rada to ciało o charakterze horyzontalnym składające się z członków Konfederacji pracujące nad poszczególnymi inicjatywami Europejskiego Zielonego Ładu. Celem pracy Rady będzie opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład Zielonego Ładu, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej oraz aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań.
W ramach wizyty studyjnej odbyły się także spotkania z przedstawicielami federacji pracodawców z Czech (SPCR) i Norwegii (NHO), podczas których mówiono o potrzebie wymiany informacji, dobrych praktyk i konieczności bliskiej współpracy pomiędzy federacjami w związku z unijną transformacją klimatyczną. Uzgodniono konieczność współpracy między federacjami przy przygotowywaniu opinii, stanowisk i postulatów do poszczególnych inicjatyw w ramach Zielonego Ładu m.in. w ramach BusinessEurope.

Konfederacja Lewiatan