Warszawa przyjazna mediacji
18 lutego 2021

Warszawa przyjazna mediacji

Mieszkańcy stolicy i przedsiębiorcy mogą już przyjść do urzędu i wszcząć mediację, zamiast czekać na rozstrzygnięcie sporu przed organem odwoławczym lub sądem.

Miasto stołeczne Warszawa jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu, a prezydent m.st. Warszawy, który jest organem wykonawczym miasta – wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

W 2019 r. zostało wydanych około 90 tysięcy decyzji. A wniesione odwołania stanowiły ok. 0,3% liczby wydanych decyzji. W roku 2020 r. może ich być jeszcze więcej. Długotrwałe oczekiwanie na wydanie decyzji administracyjnej, z uwagi na konflikt interesów pomiędzy stronami często wstrzymuje m.in. inwestycje. Co ma niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorców.

– Żeby zapewnić sprawne załatwianie spraw, umożliwić mieszkańcom i przedsiębiorcom aktywny udział w rozwiązaniu sporów i zmniejszyć liczbę odwołań wdrożyliśmy projekt „Warszawa – miasto przyjazne mediacji”, popularyzujący mediację administracyjną – mówi Maria Młotkowska, dyrektorka Biura Prawnego m. st. Warszawy.

– W popularyzację mediacji administracyjnej wśród mieszkańców stolicy i przedsiębiorców zaangażowali się doświadczeni mediatorzy Centrum Mediacji Lewiatan – podkreśla Małgorzata Miszkin-Wojciechowska jego dyrektorka.

Instytucja mediacji administracyjnej została wprowadzona do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960r, Nr 30, poz. 168) (dalej: k.p.a.) na mocy ustawy nowelizującej k.p.a. z dnia 7 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 935).

Mediacja administracyjna może być prowadzona w większości spraw załatwianych w każdym urzędzie gminy (np. z zakresu architektury i budownictwa), przy zastosowaniu procedury wynikającej z k.p.a., jeśli pozwala na to ich charakter. Mediacja ma zastosowanie wówczas, gdy w celu załatwienia sprawy w sposób odpowiadający żądaniom strony, koniecznym jest rozważenie okoliczności faktycznych oraz prawnych i dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa.

Ważnymi cechami mediacji administracyjnych jest dobrowolność – strona postępowania administracyjnego nie jest zobowiązana do udziału w mediacjach, zaś wyłącznie od jej woli zależy, czy skorzysta z tej instytucji. I niejawność – wszelkie ujawnione w trakcie mediacji fakty trzeba zachować w tajemnicy.

Może je prowadzić wyłącznie bezstronny i wspierający uczestników mediator, posiadający prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków, obciążających co do zasady organ administracji publicznej prowadzący postępowanie. A mediatorem nie może być pracownik organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w danej sprawie.

– W wyniku mediacji administracyjnej można załatwić sprawy zgodnie z ustaleniami uczestników, oczywiście o ile mieszczą się one w granicach obowiązujących przepisów prawa – mówi Artur Granecki, radca prawny w Biurze Prawnym m.st. Warszawy.

W stolicy wprowadzono już odpowiednie procedury (koordynowane przez Biuro Prawne) i przeprowadzono szkolenia dla pracowników biur i jednostek miasta.

Dokumenty dotyczące mediacji administracyjnej w Urzędzie m.st. Warszawy znajdują się na stronie: https://warszawa19115.pl/-/mediacja-administracyjna-w-urzedzie-m-st-warszawy.

Konfederacja Lewiatan