Webinar KL-NFOŚiGW – nowy mechanizm wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną budynków w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej EPC
17 września 2021

Webinar KL-NFOŚiGW – nowy mechanizm wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną budynków w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej EPC

W dniu 15 września br. odbył się webinar poświęcony zagadnieniu wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną budynków w formule EPC/ESCO w gronie członów Konfederacji LEWIATAN. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Konfederację Lewiatan (KL) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z udziałem przedstawicieli Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE).

Wydarzenie otworzył p. Maciej Witucki – Prezydent Konfederacji Lewiatan, który zadeklarował, że wszyscy jesteśmy „w zielonej gotowości” i podkreślił wagę i słuszność działań w kierunku poprawy efektywności energetycznej m.in. budynków. Wskazał również, iż kompleksowa i głęboka termodernizacja jest zgodna z celami Europejskiego Zielonego Ładu i strategią Komisji Europejskiej – Fala Renowacji, która została ogłoszona w październiku 2020 r. Fala Renowacji ma wspierać inwestycje w budynkach w celu poprawy ich efektywności energetycznej, pobudzać transformację cyfrową oraz tworzyć możliwości zatrudnienia w całym łańcuchu dostaw związanym z renowacjami. Następnie p. Artur Lorkowski- Zastępca Prezesa NFOŚiGW zadeklarował gotowość Funduszu we wdrażaniu programu priorytetowego, a także przybliżył rolę nowego mechanizmu wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną budynków wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej EPC (Energy Performance Contract) w celu pobudzenia rynku ESCO. Ponadto podkreślił wagę zrównoważonych korzyści dla wszystkich ze stron.

Spotkanie prowadziła Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan

Część merytoryczna rozpoczęła się od prezentacji p. Katarzyny Jastrzemskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Efektywności Energetycznej NFOŚiGW na temat Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC+, w której zostały przedstawione założenia i zasady udzielania wsparcia w ramach nowego programu priorytetowego NFOŚiGW.

W dalszej części wystąpienia głos zabrała p. Marta Babicz – Dyrektor Departamentu Funduszy Zewnętrznych NFOŚiGW, prezentując kluczowe elementy współpracy między jednostką samorządu terytorialnego/właścicielem budynku a przedsiębiorstwem ESCO. Przedstawione zostały założenia wzoru umowy EPC definiującej prawa i obowiązki partnerów projektu, czyli właściciela budynku(ów) i przedsiębiorstwa ESCO, na etapie przygotowania i realizacji inwestycji na rzecz efektywności energetycznej budynku(ów) oraz zarządzania zużyciem energii w budynku po przeprowadzeniu inwestycji.

W ostatniej części merytorycznej p. Marcin Borek – Dyrektor Funduszu Inwestycji Samorządowych PFR S.A. przybliżył korzyści dla przedsiębiorstw ESCO płynące z propozycji wsparcia finansowego ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju mających przyczynić się rozwoju rynku ESCO w Polsce, omawiając m.in. rolę wykupu wierzytelności w nowym mechanizmie wsparcia i możliwe alternatywne elementy oferty PFR dla ESCO.

Po części merytorycznej przyszedł czas na sesję pytań i odpowiedzi. Uczestnicy spotkania dyskutowali na tematy związane z ryzykiem związanym z formułą ESCO oraz sposobami mitygowania ryzyka w projekcie. Doprecyzowana została także rola KAPE, która pełni funkcję doradcy energetycznego na etapie pilotażu i ma za zadanie wspomóc Beneficjentów Programu zarówno w wyborze budynków, jak i opracowaniu koncepcji i przygotowaniu fiszki projektowej wymaganej do udziału w Programie.

Przybliżone zostały także szczegóły programu i naboru na etapie pilotażu, który ma zostać oficjalnie ogłoszony przez NFOŚiGW już na początku IV kwartału 2021 roku. Budżet programu ma wynosić 110 mln zł, co wg szacunków NFOŚiGW ma wygenerować inwestycje na kwotę nawet 450 mln zł.

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/nabor-wnioskow2) i przede wszystkim do inwestycji w efektywność energetyczną budynków w formule EPC/ESCO.

Więcej informacji:
Program „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus” NFOŚiGW jest skierowany do JST, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych będzie oferował wkład dotacyjny na termomodernizację w budynkach wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Grant NFOŚiGW pozwoli pokryć koszty inwestycji koniecznych lecz potencjalnie generujących najmniejsze oszczędności, a co za tym idzie ułatwi montaż finansowy inwestycji. Warunkiem wypłaty dotacji będzie przedłożenie umowy o poprawę efektywności energetycznej EPC zawartej między beneficjentem programu a przedsiębiorstwem ESCO. W ramach realizacji programu NFOŚiGW udostępni wzory umów oraz zapewni wsparcie doradcze, zaś Polski Fundusz Rozwoju umożliwi wykup wierzytelności od przedsiębiorstw ESCO po osiągnięciu zakładanego poziomu oszczędności energii po przeprowadzeniu inwestycji.

Koncepcja stosowania zoptymalizowanych inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków realizowanych w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej EPC między właścicielem budynku a przedsiębiorstwem ESCO:

  •  W świetle ogromnej skali potrzeb inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynków w Polsce i ograniczonej puli środków publicznych, niezbędnym jest mobilizowanie kapitału prywatnego. Formuła EPC obejmuje zaangażowanie przedsiębiorstwa ESCO na etapie projektowania inwestycji, parametryzowania oszczędności energii, montażu finansowego inwestycji poprzez zapewnienie środków na jej realizację i monitorowanie rzeczywistych poziomów zużycia energii w budynku w toku jego użytkowania po termomodernizacji.
  • Generowane w toku użytkowania budynku oszczędności pozwalają w okresie kilku do kilkunastu lat od realizacji inwestycji spłacić koszty inwestycji i pokryć koszty zarządzania zużyciem energii w budynku w tym okresie. W rezultacie, obniża się oddziaływanie budynku na atmosferę i podnosi się komfort użytkowania budynku bez wzrostu kosztów dla właściciela i mieszkańców budynku dzięki generowanym oszczędnościom zużycia energii.
  • Polepszeniu płynności finansowej przedsiębiorstw ESCO służyć ma możliwość wykupu wierzytelności przez Polski Fundusz Rozwoju.

Konfederacja Lewiatan