Wiatraki w odległości co najmniej 800 metrów od zabudowań i w zgodzie z planem zagospodarowania
12 lutego 2020

Wiatraki w odległości co najmniej 800 metrów od zabudowań i w zgodzie z planem zagospodarowania

•    Elektrownie wiatrowe należy lokalizować wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

•    Minimalna odległość farmy wiatrowej od zabudowań powinna wynosić co najmniej 800 metrów i może być zmniejszona, gdy mieszkańcy wyrażą na to zgodę.

•    Zmianie ulec powinny również przepisy odnoszące się do minimalnej odległości farm wiatrowych od obszarów cennych przyrodniczo.

•    Należy umożliwić stosowanie nowoczesnych turbin wiatrowych w miejsce starych konstrukcji, bez wzrostu łącznej mocy turbin zainstalowanych w danej lokalizacji.

 

Od 2016 roku zaczęły obowiązywać przepisy, które określają zasady minimalnej odległości farm wiatrowych od zabudowań. Zasada 10h to zakaz budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej od dziesięciokrotności ich całkowitej wysokości, czyli 1800 – 2000 metrów.

– Proponujemy modyfikację tej zasady. Farmy wiatrowe mogą być lokalizowane co najmniej 800 metrów od zabudowań – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan – ta odległość według dostępnych ekspertyz w zakresie oddziaływania hałasowego, infradźwiękowego i migotania cienia, jest całkowicie bezpieczna przypisy.

W uzasadnionych przypadkach powinna istnieć możliwość zmniejszenia tej odległości za zgodą wszystkich mieszkańców, których budynki znajdują się lub mogą się znaleźć bliżej niż 800 metrów od potencjalnego miejsca lokalizacji elektrowni wiatrowej. Zgoda byłaby dobrowolna i uzależniona od wszystkich właścicieli. Bez ich zgody nie można byłoby wybudować elektrowni wiatrowej w odległości mniejszej niż 800 metrów (pod warunkiem zgodności z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

– Dodatkowo proponujemy zmianę regulacji, która określa minimalną odległość elektrowni od obszarów uznanych za cenne przyrodniczo – dodaje Dominik Gajewski. Istotne jest, aby takie obszary chronić, ale powinna to regulować ocena oddziaływania na środowisko.

Bardzo ważną kwestią, którą także postuluje Konfederacja Lewiatan, jest umożliwienie realizowania już istniejących projektów wiatrowych, posiadających pozwolenia na budowę, w oparciu nowocześniejsze i cichsze turbiny wiatrowe (zamiast w oparciu o ich starsze wersje), przy zapewnieniu, że nie wzrośnie łączna moc turbin zainstalowanych w danej lokalizacji.

Konfederacja Lewiatan

Przypisy

1. Studium Landu Badenia-Wirtembergia – pomiary w latach 2013-2015; sześć typów turbin od 1,8 do 3,2 MW; pomiary w odległości 150m, 300m, 700m; w każdym punkcie oddziaływanie infradźwięków znacznie poniżej granicy odczuwania według normy DIN 45680.
a.    Link do podsumowania z 2016
b.    Link do aktualizacji z 2020

2.      Studium Landu Bawaria – aktualizowane w 2016 roku, analogiczne wnioski co do poziomu infradźwięków pozostającego istotnie poniżej progu odczuwania przez ludzi.

3.      Studium Landu Hesja – z 2015 roku; badane turbiny 1 MW, 2 MW i 3,2 MW; pomiary w odległości 150-300m pozwalają rejestrować infradźwięki z turbin, poniżej progu odczuwania przez ludzi; w odległościach 600, 700, 1200 m infradźwięki nie odróżniają się od naturalnych odgłosów tła.

4.      Studium PAN (Adam Zagubień, Katarzyna Wolniewicz) – z 2016r.

5.      Patrz także opracowania zamieszczone na stronie Rządu Związkowego Bawarii w Niemczech na stronie internetowej https://www.energieatlas.bayern.de/thema_wind/umweltaspekte.html).

6.     Hałas: dla nowoczesnych turbin hałas jest na poziomie 103 do 107 dB(A), progi zgodnie z niemieckim rozporządzenie technicznym „TA Laerm” wskazuje, że maksymalny poziom od stref mieszanej zabudowy mieszkalnej  wynosi 40 dB(A) w nocy i od stref z wyłącznym wykorzystaniem do zamieszkania 35 dB(A) w nocy, przy czym chodzi tu o efekt skumulowanego hałasu – zgodnie z badaniami World Health Organisation 40 dB(A) w nocy to zalecany poziom – zob. przewodnik „Windenergie in Bayern”, Bayerisches Landesamt fuer Umwelt (urząd dla ochrony środowiska kraju związkowego Bawaria), 2016, pkt 3.1 https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_117_windkraftanlagen_infraschall_gesundheit.pdf

7.      Infradzwięki: nowoczesne wiatraki wytwarzają infradźwięki poniżej progu zauważalności dla ludzkiego ucha, nawet w odstępnie 200m infradźwięki nie są zauważalne – zob. przewodnik „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?” Bayerisches Landesamt fuer Umwelt (urząd dla ochrony środowiska kraju związkowego Bawaria), 2018 https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_118_windenergie_in_bayern.pdf

8.      Migotanie cienia: od 800m migotanie cienia nawet w grudniu nie jest widoczne – zob. przewodnik „Windenergie in Bayern”, Bayerisches Landesamt fuer Umwelt (urząd dla ochrony środowiska kraju związkowego Bawaria), 2016, pkt 3.3 https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_117_windkraftanlagen_infraschall_gesundheit.pdf

9.      Efekt rzucenia lodem: zalecany odstęp wynosi jedna wysokość maszty do wysokości piasty (hub height) – zob. przewodnik „Windenergie in Bayern”, Bayerisches Landesamt fuer Umwelt (urząd dla ochrony środowiska kraju związkowego Bawaria), 2016, pkt 6 https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_117_windkraftanlagen_infraschall_gesundheit.pdf