Debata: Problemy z wykonaniem umowy a podstawy wykluczenia z przetargów publicznych

Termin
18/01/2022
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się


Zobacz wideo:
https://youtu.be/6RYfl0-zBt0
https://youtu.be/Bdb0KaItlsg
https://youtu.be/jq13ZIxKtzc


Obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła szereg zmian, w tym również w kwestii tak istotnej dla rynku zamówień publicznych jak podstawy wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych w praktyce przesłanek, niejednolicie interpretowanych w orzecznictwie, została przewidziana w art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP.

Przepis ten uległ zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującego (również wywołującego kontrowersje). Nowe brzmienie nie tylko nie rozwiewa dotychczasowych wątpliwości, generuje wręcz nowe, nieznane wcześniej, ryzyka.

Jednym z istotnych elementów potęgujących te wątpliwości jest sposób, w jaki wykonawcy powinni formułować swoje oświadczenia w dokumencie JEDZ. Pytanie tam zawarte ma bowiem szerszy zakres niż przesłanka wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP. Praktyka i orzecznictwo są niejednolite w odniesieniu do tego zagadnienia, a konsekwencją opisanej niepewności prawa jest ryzyko naruszenia zasady równego traktowania wykonawców w dostępie do rynku zamówień oraz rosnąca liczba wykluczeń z postępowań o zamówienie publiczne w związku z rzekomym wprowadzeniem zamawiającego w błąd.

Wspomniana niepewność prawa nie służy uczestnikom rynku zamówień publicznych, a praktyka stosowania tego przepisu w postępowaniach zdaje się coraz bardziej odbiegać od celu, dla którego został on wprowadzony.

 

Podczas spotkania poruszymy m.in. następujące zagadnienia:

 • Rola JEDZ w postępowaniu – czyli o tym, czy zasadne jest notyfikowanie wszystkich faktów dotyczących nienależytego wykonania poprzedniego zamówienia „bez względu na przyczyny ich zaistnienia” czy też wypełnianie JEDZ „przez pryzmat danej przesłanki wykluczenia”?
 • Czy kara umowna  jest równoznaczna z odszkodowaniem?
 • Czy kara umowna, którą kwestionuje wykonawca, wypełnia przesłankę wykluczenia („doprowadziło do odszkodowania” vs „zasądzenie odszkodowania”)?
 • Znaczenie ugody pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dla oceny przesłanki z art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP.
 • Czy obecne brzmienie art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP sprzyja ugodowemu załatwianiu sporów między zamawiającym a wykonawcą na tle wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego?
 • Realizacja uprawnień z rękojmi a nienależyte wykonanie istotnego zobowiązania umownego.
 • Wnioski de lege lata i de lege ferenda.

 

Gośćmi debaty będą:

 • Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP oraz członek Rady Zamówień Publicznych
 • Przemysław Grosfeld, zastępca dyrektora w Ministerstwie Rozwoju oraz członek Rady Zamówień Publicznych
 • Małgorzata Śledziewska, Zastępca dyrektora departamentu zakupów w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Artur Łuczak, Prokurent Dyrektor Oddziału Rzeszów ERBUD S.A.

Debatę poprowadzą Katarzyna Kuźma i Wojciech Merkwa, członkowie Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

 

Kontakt:
Grażyna Mazurek
tel.: (+48 22) 55 99 940
mail: gmazurek(at)konfederacjalewiatan.pl