Międzysektorowy okrągły stół na rzecz wsparcia integracji na rynku pracy osób z Ukrainy

Termin
24/11/2022
Godzina
09:00

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM Polska), Business Centre Club
oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej serdecznie zapraszają na pierwsze spotkanie międzysektorowego okrągłego stołu na rzecz wsparcia integracji na rynku pracy osób z Ukrainy objętych ochroną czasową w Polsce, które odbędzie się w dniu 24 listopada br. w Warszawie.

Konfederacja Lewiatan jest patronem wydarzenia.

Ochronę czasową w Polsce otrzymało 1.36 miliona uchodźców wojennych z Ukrainy (dane UNHCR, stan na 6 września 2022), wśród których ponad 90 % stanowią kobiety, a około połowa z nich posiada wykształcenie wyższe. Zdecydowana większość kobiet przyjechała do Polski z dziećmi (ok. 70 %). Zatrudnienie w Polsce znalazło już 430 tysięcy uchodźców (dane MRiPS, stan na 1 września). Potencjał uchodźców w dostępie do rynku pracy ogranicza wiele barier, w tym bariera językowa, informacyjna
(w zakresie dostępnych miejsc pracy), związana z obowiązkami opiekuńczymi czy bariera kwalifikacji posiadanych przez uchodźców, które często różnią się od tych wymaganych w ofertach pracy. Obecność tak dużej liczby uchodźców może mieć pozytywny wpływ na rynek pracy, jeśli ich potencjał zostanie rozpoznany i odpowiednio dostosowany.

Podczas spotkania w ramach dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej uchodźców z Ukrainy przedstawiony zostanie m.in. program pilotażowy „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” prowadzony przez Konfederację Lewiatan i Jobs First.

Celem okrągłego stołu jest:

  • wzmocnienie zaangażowania i współpracy między podmiotami wspierającymi proces integracji, w tym organizacjami pracodawców, organizacjami pracowników, administracją samorządową i rządową, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi
  • zwiększenie skuteczności działań ułatwiających włączenie uchodźców wojennych z Ukrainy na rynek pracy.
  • pogłębienie dyskusji wokół aktualnych wyzwań i potrzeb, stworzyć przestrzeń do dzielenia się doświadczeniem i dobrymi praktykami oraz poszukiwać rozwiązań na rzecz pełniejszej integracji ekonomicznej uchodźców
    i poprawy ich sytuacji bytowej.

Przewidzianych jest kilka spotkań okrągłego stołu. W pierwszym spotkaniu poruszone będą tematy związane ze wsparciem aktywności zawodowej i przedsiębiorczości kobiet, potencjałem uchodźców w kontekście potrzeb rynku pracy oraz wyzwaniami w zakresie zapewnienia legalnej i godnej pracy.

Efektem spotkań okrągłego stołu będzie wypracowanie szczegółowych rekomendacji oraz propozycji rozwiązań, które mogłyby być użyteczne przy tworzeniu średnio i długoterminowej strategii integracyjnej w obszarze rynku pracy i inkluzji społecznej na poziomie krajowym i lokalnym.