RDS: posiedzenie zespołu ds. ubezpieczeń społecznych

Termin
20/09/2022
Godzina
11:00

Posiedzenie zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego.

Proponowany porządek obrad:

1. Dyskusja w sprawie emerytur pomostowych i omówienie ekspertyzy dotyczącej emerytur pomostowych.

2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. ( Pismo Minister M. Maląg).

3. Wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie postulatu zapewnienia pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

4. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

5. Pismo z Koalicji Porozumienie Głuchych w sprawie postulatu dotyczącego najniższych świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.

6. Sprawy rożne:

• Dyskusja nad rozszerzeniem katalogu prac w szczególnych warunkach czy o szczególnym charakterze- wniosek OPZZ- wypowiedź zaproszonych przedstawicieli związków zawodowych.

Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A