Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego

Termin
06/07/2022
Godzina
11:00

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu z dnia 01.06.2022r.
  3. Ekspertyza w sprawie praktyki układów zbiorowych pracy w Polsce – dyskusja.
  4. Informacja o stanie prac nad ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – omówienie wniosku FZZ w sprawie prac nad zmianą art. 5 ustawy.
  5. Możliwości dostępu reprezentacji pracowników do udogodnień i narzędzi cyfrowych w celu prowadzenia działalności związkowej na terenie zakładu pracy – dyskusja
  6. Sprawy różne.
    a. Informacja o pracach Trójstronnych Zespołów Branżowych

Uczestniczy prof. Jacek Męcina