Rada Dialogu Społecznego: połączone posiedzenie zespołów

Termin
27/06/2022

Połączone posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych z Zespołem ds. ubezpieczeń społecznych

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Informacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na temat propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.
  2. Wstępna dyskusja nad wypracowaniem wspólnego stanowiska w sprawie płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej na 2023 rok.
  3. Informacja Ministerstwa Finansów na temat założeń projektu budżetu państwa na rok 2023; propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.
  4. Dyskusja w sprawie wysokości stawek zwrotu kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.
  5. Rekomendacja w sprawie przekazania Uchwały nr 5 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego ws. wyrażenia poparcia dla Uchwały nr 33 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie podjęcia działań systemowych dotyczących podwyższenia stawek za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych, oraz Uchwały nr 34 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie podjęcia działań systemowych dotyczących podwyższenia stawek diet z tytułu odbywania podróży służbowych i zagranicznych.
  6. Sprawy różne.

Uczestniczą: Jacek Męcina; Przemysław Pruszyński; Mariusz Zielonka; Robert Lisicki; Jeremi Mordasewicz