Rada Dialogu Społecznego: Posiedzenie Plenarne

Termin
29/06/2022
Godzina
11:00

Porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku – przedstawia Ministerstwo Finansów – dyskusja.
  2. Informacja Ministerstwa Finansów na temat założeń projektu budżetu państwa na rok 2023, propozycji śródrocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023 – dyskusja.
  3. Dyskusja na temat propozycji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na temat zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2023 r.
  4. Sprawy bieżące.

Udział: J. Męcina, G. Baczewski, J. Mordasewicz, S. Włodarska

Miejsce: CSP Dialog