Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Termin
13/06/2022

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Informacja Ministerstwa Finansów na temat Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.
  2. Informacja Ministerstwa Finansów na temat Aktualizacji Programu Konwergencji.
  3. Informacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na temat projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
  4. Rekomendacja w sprawie przekazania  Uchwał Podkarpackiej WRDS do ministra właściwego ds. pracy:
  • Uchwała nr 33 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie podjęcia działań systemowych dotyczących podwyższenia stawek za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych;
  • Uchwała nr 34 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie podjęcia działań systemowych dotyczących podwyższenia stawek diet z tytułu odbywania podróży służbowych i zagranicznych.
  1. Informacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie dalszego procedowania nad podwójną waloryzacją minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku.
  2. Sprawy różne.

Uczestniczą: Przemysław Pruszyński, Mariusz Zielonka