Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Termin
21/06/2022
Godzina
12:00

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie kworum.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu w dniu 11.04.2022 r.
  3. Dyskusja w temacie transformacji energetycznej i uzgodnienie stanowiska Zespołu w kwestii związanej z transformacją górnictwa i energetyki połączonej z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Omówienie stanowiska WRDS w Katowicach – w załączeniu.
  4. Informacja Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stanu prac nad ustawową regulacją gospodarki odpadami – Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, System Kaucyjny, SUP – zapewnienie spójności regulacji w Polsce do osiągnięcia celów wynikających z prawa unijnego – dyskusja.
  5. Omówienie Stanowiska Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie tematów dotyczących ratowania branży transportu drogowego – w załączeniu.
  6. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącego Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS w sprawie wdrożenia w Polsce Porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji.
  7. Sprawy różne.

Uczestniczą: Jeremi Mordasewicz i Roksana Kozłowska