Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie zespołu problemowego ds. międzynarodowych

Termin
24/03/2023

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. międzynarodowych RDS odbędzie się w piątek, 24 marca 2023 roku, w godz. 10:30-12:30 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, sala A, Warszawa, ul. Limanowskiego 23. Udział w spotkaniu wezmą przedstawiciele Konfederacji Lewiatan: Robert Lisicki i prof. Jacek Męcina.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie programu posiedzenia.
  2. Omówienie pisma Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do członków Zespołu RDS ds. Międzynarodowych z dnia 1 marca 2023 roku (wraz z załącznikiem), w sprawie projektu konwencji i zaleceń Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy wprowadzających zmiany wynikające z rewizji Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej fundamentalnych zasad i praw w pracy z 1998 roku:

–  dyskusja nad proponowanymi zmianami i przedstawienie uwag,

– informacja o przygotowaniach do udziału polskiej delegacji w 111 Sesji MKP w Genewie
w czerwcu 2023 roku oraz o programie prac Konferencji,

– wymiana praktycznych informacji w sprawie desygnowania do udziału w pracach MKP przedstawicieli strony społecznej.

3. Kontynuacja dyskusji i wymiany informacji nt. pomocy humanitarnej i logistycznej udzielanej uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Polsce:

–  informacja o wynikach pracy stworzonego w 2022 roku Portalu dla poszukujących pracy obywateli Ukrainy „pracawpolsce.gov.pl”,

– informacje od partnerów społecznych (strona pracodawców i strona pracowników) oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz uchodźców z  Rzeszowa, Poznania, Gdańska, Krakowa i Warszawy,

–  Nagroda Civil Society Prize 2022 dla Związku Harcerstwa Polskiego, przyznana przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli 15 grudnia 2022 roku, za pomoc ponad 1,5 mln uchodźcom z Ukrainy.

4. Informacja na temat działań EKES-u w sprawie Ukrainy:

–  przedstawienie Rezolucji przyjętych na sesjach plenarnych w 2022 roku oraz omówienie kontaktów z partnerami społecznymi w Ukrainie jako kontynuacja międzynarodowej Konferencji w Krakowie  27 lipca 2022 roku,

–  Rezolucja „Ukraina: Rok po rosyjskiej inwazji – perspektywa europejskiego społeczeństwa obywatelskiego” z dnia 23 lutego 2023 roku.

5. Informacja na temat wspierania społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi:

–  debata w Brukseli na sesji plenarnej EKES z udziałem Swiatłany Cichanouskiej, Przewodniczącej Białoruskiego Ruchu Demokratycznego na emigracji,

–  Opinia REX/544 „Instrumentalizacja migrantów” z 12 maja 2022roku przygotowana w nawiązaniu do Wspólnego komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, EKES i Komitetu Regionów „Reagowanie na finansowaną przez państwo Instrumentalizację migrantów na granicy zewnętrznej UE,

–  Raport Informacyjny REX/545 EKES-u „Wspieranie niezależnego sektora mediów w Białorusi”.

6. Omówienie pisma Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego br. w sprawie analizy potrzeb zmian prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w szczególności obszarów związanych z rekomendacjami V Grupy Roboczej UNCITRAL (komisji ONZ ds. międzynarodowego prawa handlowego) i kierunków prac legislacyjnych.

7. Informacja na temat ósmego Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie w 2023 roku oraz przygotowań do drugiego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Inicjatywy Trójmorza.

8. Informacja na temat priorytetów prezydencji szwedzkiej w Radzie Europejskiej.

9. Sprawy różne.