Rada Dialogu Społecznego: Posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy

Termin
10/03/2022

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw– referuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej − dyskusja oraz próba wypracowania wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie przedmiotowego projektu.
  1. Kontynuacja dyskusji na temat praktycznych wniosków wynikających z Ekspertyzy dotyczącej BHP dla osób niebędących pracownikami autorstwa: dr hab. Iwona Sierocka, dr hab. Teresy Wyki oraz prof. Andrzeja Mariana Świątkowskiego – próba wypracowania rekomendacji.
  2. Sprawy różne.

Uczestniczy: Jacek Męcina, Robert Lisicki