Rada Dialogu Społecznego: zespół problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego

Termin
22/03/2022

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu z dnia 18.01.2022r.
  3. Omówienie bieżącej działalności i problemów Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
  4. Platforma wymiany informacji dotyczących działań partnerów społecznych związanych z obecnością w Polsce uchodźców z Ukrainy.
  5. Uruchomienie dialogu na rzecz podjęcia działań związanych z ułatwieniem uchodźcom z Ukrainy pogodzenia pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi.
  6. Inicjatywy UE związane z rozwojem dialogu społecznego – omówienie projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju z 23 lutego 2022.
  7. Sprawy różne.
  8. a) Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – informacja.
  9. b) Trójstronne Zespoły Branżowe – informacja.
  1. c) Ekspertyza w sprawie praktyki układów zbiorowych pracy w Polsce – informacja.

Uczestniczy: Jacek Męcina