Rada Dialogu Społecznego: Zespół problemowy ds. międzynarodowych

Termin
22/04/2022

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu w dniu 24.01.2022 r.
  2. Działania Polski związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w tym pomocy humanitarnej – informacja o procedowanych aktach prawnych w tym zakresie.
  3. 110 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy (27 maja – 11 czerwca 2022 r.) – ustalenia w sprawie delegacji pracodawców i pracowników, przedstawienie programu konferencji i dyskusja ma ten temat, sprawy organizacyjne (referuje przedstawiciel MRPiPS).
  4. Sprawy różne.

Uczestnicy:
Robert Lisicki, Jacek Męcina

 

Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A. Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.