V ogólnopolska konferencja naukowa „Nietypowe stosunki zatrudnienia”

Termin
01/12/2022 - 02/12/2022
Rejestracja
Zarejestruj się

V ogólnopolskia konferencja naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” nt. „Stosowanie nietypowych form zatrudnienia z naruszeniem prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych – diagnoza oraz perspektywy na przyszłość” organizowana przez Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia oraz Studenckie Forum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ odbędzie się w Łodzi, w dniach 1-2 grudnia br. i będzie realizowane w formule hybrydowej, zarówno na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jak i on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Konferencja w formule on-line jest bezpłatna.

Konferencja na Wydziale Prawa – płatność 75 PLN za każdy dzień konferencji (łącznie: 150 PLN). Miejsce obrad: Sala Rady Wydziału (0.14)

Rejestracja do 27 listopada 2022 r.

Link do strony konferencji

 

W Polsce od dłuższego czasu mamy do czynienia ze zjawiskiem upowszechniania się w gospodarce rynkowej nietypowych form zatrudnienia. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest chęć ograniczania kosztów zatrudnienia w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poszukiwanie coraz to bardziej elastycznych form świadczenia pracy. Te właśnie czynniki, a także globalizacja, cyfryzacja, rozwój nowoczesnych technologii i teleinformatyki oraz niepewność wywołana pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie skutkują odchodzeniem od tradycyjnego modelu zatrudnienia opartego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na rzecz: zatrudnienia terminowego (umowa o pracę na czas określony, zatrudnienie tymczasowe, zatrudnianie cudzoziemców); zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy; telepracy i pracy zdalnej; outsourcingu pracowniczego; zatrudnienia cywilnoprawnego; samozatrudnienia; pracy świadczonej za pośrednictwem platform internetowych, także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tendencja ta prowadzi do prekaryzacji rynku pracy, generując niepewność i brak stabilności zatrudnienia wykonawców pracy. Skutkuje to znacznym obniżeniem ich standardów w zakresie: ochrony życia i zdrowia, ochrony wynagrodzenia za pracę, ochrony godności i dóbr osobistych czy ochrony przed dyskryminacją i nierównym traktowaniem. Mając na uwadze tę kwestię, a także uwzględniając fakt, że bardzo często w praktyce nietypowe formy zatrudnienia wykorzystywane są z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, istnieje potrzeba pogłębionej dyskusji na ten temat w gronie naukowców i praktyków.

 

Celem wydarzenia będzie wskazanie najważniejszych problemów, jakie rodzą się w związku ze stosowaniem nietypowych form zatrudnienia, ukazanie głównych przyczyn takiego stanu rzeczy, a także próba sformułowania konstruktywnych wniosków de lege ferenda, które pozwolą organom stosującym prawo na skuteczną egzekucję przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

 

Do dyskusji chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli nauki prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, przedstawicieli organów zajmujących się kontrolą przestrzegania prawa (sędziów, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), przedstawicieli partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców), a także wszystkie inne podmioty bezpośrednio zainteresowane problematyką stosowania nietypowych form zatrudnienia z naruszeniem przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.