Wysokie kary za brak segregacji odpadów nie pomogą, ważniejsza jest edukacja
01 lutego 2021

Wysokie kary za brak segregacji odpadów nie pomogą, ważniejsza jest edukacja

• Popieramy odejście od odpowiedzialności zbiorowej właścicieli mieszkań w blokach za osoby, które nie przestrzegają selektywnej zbiórki odpadów.
• Nie popieramy drastycznego zaostrzenia sankcji czy dwukrotnego karania wytwórców odpadów komunalnych, którzy nie prowadzą segregacji zgodnie z wymaganiami – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Brak możliwości przypisania worków z odpadami do konkretnego lokalu sprzyja niskiej motywacji do właściwego ich segregowania. Odejście od tej zasady polepszy jakość surowców wtórnych zebranych przez gminę, a także będzie sprzyjało osiąganiu przez nie wyższych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz obniżeniu kosztów gospodarowania odpadami.

– Proponujemy, aby gminy organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości wymagały od przedsiębiorców zapewnienia hierarchii postępowania z odpadami określonej w unijnej dyrektywie oraz ustawie o odpadach, czyli przygotowanie do ponownego użycia odpadów, recykling, inne metody. W przypadku braku możliwości recyklingu lub ponownego użycia – dopuszczalne powinny być także inne formy odzysku, np. odzysk energetyczny czy materiałowy – mówi Katarzyna Balcerowicz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan umożliwienie magazynowania przez okres 3 lat odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, paliwa alternatywnego oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa może negatywnie wpłynąć na dostępność odpadów do produkcji paliw alternatywnych, które stanowią istotne źródło energii w procesach przemysłowych, a ponadto niesie ryzyko uciążliwości zapachowej dla otoczenia.

– Nie popieramy drastycznego zaostrzenia przewidzianych w projekcie ustawy sankcji karnych czy dwukrotnego karania wytwórców odpadów komunalnych, którzy nie prowadzą segregacji zgodnie z wymaganiami. Obecnie stosowana jest już sankcja za brak segregacji odpadów w postaci naliczenia tzw. opłaty podwyższonej (wg stawki stanowiącej wielokrotność opłaty za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych) – dodaje Katarzyna Balcerowicz.

Lewiatan proponuje natomiast podniesienie maksymalnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosowanej w przypadku nieruchomości niezamieszkanych. Zaproponowana wysokość stawki nie pokryje kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

Konfederacja Lewiatan