Wyzwania i problemy biznesu na spotkaniach w lubuskiem i Wielkopolsce
05 października 2023

Wyzwania i problemy biznesu na spotkaniach w lubuskiem i Wielkopolsce

Problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przyszłość biznes po wyborach – tematy ważne dla przedsiębiorców poruszane były podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego oraz spotkania w Czarnkowie.

Na Lubuskim Kongresie Gospodarczym o polityce migracyjnej i podatkach

Podczas panelu w Zielonej Górze dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, przypomniała o tym, że Lewiatan był sygnalistą afery wizowej.

– Ze względu na to, że nasze społeczeństwo się starzeje, powstaje obecnie luka między osobami, które schodzą z polskiego rynku pracy i na ten rynek wchodzą. Szacuje się, że ona sięga nawet 400 tys. pracowników rocznie – mówiła dr Henryka Bochniarz.

Wyzwaniem jest nie tylko pozyskiwanie pracowników zza granicy, ale również ich utrzymanie i skuteczna integracja. Tymczasem w Polsce do tej pory nie powstała długofalowa strategia migracyjna. Konfederacja Lewiatan od lat apeluje o rozpoczęcie dyskusji nad planem działań, który całościowo  uregulowałby koordynację polityki migracyjnej.

Nadmierny fiskalizm państwa szkodzi przedsiębiorcom i gospodarce, zwiększa koszty i ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzi do spadku aktywności gospodarczej przedsiębiorców, ograniczaniu inwestycji i wzrostu cen towarów i usług.

Wprowadzanie ad hoc nowych podatków i danin, bez przeprowadzenia rzetelnej analizy ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz z minimalnym okresem vacatio legis, niestety dodatkowo komplikuje i pogarsza nasz system podatkowy, i tak już jeden z najbardziej nieprzyjaznych na świecie. Eksperci Lewiatana zwracają uwagę, jak wiele nowych podatków, składek i opłat jest wprowadzanych każdego roku, które bezpośrednio lub pośrednio obciążają każdego obywatela.

KPO i edukacja – kolejne postulaty Lewiatana

Dr Henryka Bochniarz podkreśliła, że istnieje poważne ryzyko, że w ogóle nie skorzystamy z pieniędzy KPO, jeśli rząd nie złoży do połowy stycznia 2024 roku pierwszego wniosku płatniczego. Komisja Europejska może wygasić KPO, a Polska straci dostęp do tej oferty. Wówczas wszystkie zrealizowane dotychczas inwestycje w całości będą wydatkami krajowymi. Nie będziemy mogli ich zrefundować ze środków KPO.

Wśród postulatów Lewiatana jest także poprawa jakości edukacji ogólnej, zawodowej i ustawicznej oraz krajowego systemu kwalifikacji. W edukacji powszechnej wśród najważniejszych kwestii do zmiany jest wyposażenie uczniów w kompetencje przyszłości, poprzez rozwijanie efektywnych metod nauczania i uczenia się, z wykorzystaniem ICT i AI.

Istotne jest też wspieranie wychowawczej i społecznej funkcji szkoły w oparciu o tworzenie przestrzeni dla autonomii szkół.

Edukacja branżowa wymaga m.in. koordynacji między rządem, samorządami, a interesariuszami w celu zwiększenia sprawności reagowania systemu edukacji zawodowej na potrzeby rynku oraz opracowania i wspierania wdrażania rozwiązań w zakresie współpracy między pracodawcami a szkołami kształcącymi w zawodach.

Wspieranie rozwoju osób dorosłych np. poprzez zachęty podatkowe czy zwiększenie dostępności środków na podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników – to niektóre z postulatów dotyczących systemu edukacji ustawicznej.

Krajowy system kwalifikacji wymaga z kolei przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz stworzenia mechanizmu obligującego ministrów do wywiązywania się z terminów, o których mowa w ustawie. Niezbędna jest też promocja idei i rozwiązań ZSK wśród obywateli oraz zapewnienie instrumentów finansowania walidacji ze środków finansujących te programy.

Spotkanie w Czarnkowie o zmianach i wizjach przyszłości

W spotkaniu pt. „Przywództwo Gotowe na Zmianę” zorganizowanym przez Forum Gospodarcze Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan, wzięła udział dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Spotkanie było okazją do dzielenia się wizją i przemyśleniami na temat zmian zachodzących w globalnym świecie. Uczestnicy rozmawiali na temat konieczności dostosowania się do nowych wyzwań, jakie stawia przed nami współczesność.

Spotkanie odbyło się 5 października w sali sesyjnej Urzędu Miasta Czarnków.