Zatrudnianie cudzoziemców ma być łatwiejsze
03 października 2022

Zatrudnianie cudzoziemców ma być łatwiejsze

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców usprawnią proces wydawania dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców, ale nakładają też na pracodawców pewne ograniczenia i dodatkowe koszty – uważa Konfederacja Lewiatan.

Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, przygotowany przez resort rodziny i polityki społecznej, ma zmniejszyć bariery administracyjne i formalności dotyczące zatrudniania cudzoziemców, jak również przeciwdziałać  nadużyciom cudzoziemców oraz zaniżaniu standardów na rynku pracy. Każdy krok w kierunku uporządkowania, uproszczenia procedur legalizacji zatrudnienia cudzoziemców jest niezwykle ważny z perspektywy sytuacji na rynku pracy. Dla wielu pracodawców problem z pozyskiwaniem pracowników staje się największym wyzwaniem w utrzymaniu i rozwoju firmy.

– Proponowana ustawa przewiduje wprowadzenie wielu ciekawych ułatwień dla pracodawców.  Ma zapewnić pełną elektronizację procedur dotyczących dostępu cudzoziemców do naszego rynku pracy. System teleinformatyczny ma umożliwić szybką komunikację między urzędem a pracodawcą.  Nie będzie też potrzebne uzyskanie opinii starosty (tzw. test rynku pracy), co pozwoli skrócić czas oczekiwania na zezwolenie na pracę o co najmniej 14 dni. Pozytywnie oceniamy również usprawnienie procedur w przypadku kontynuacji pracy cudzoziemca u tego samego pracodawcy. Mimo rezygnacji z opcji przedłużenia zezwolenia na pracę, ustawodawca przewidział niemalże automatyczne wydanie kolejnego zezwolenia pod warunkiem spełnienia obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Najważniejsze zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

– pełna elektronizacja postępowań o uzyskanie zezwolenia na pracę

– brak konieczności uzyskania opinii starosty (tzw. test rynku pracy)

– usprawnienie procedur w przypadku kontynuacji pracy cudzoziemca u tego samego pracodawcy

– wprowadzenie limitu zatrudniania cudzoziemców określonego  przez Radę Ministrów w stosunku do podmiotu zatrudniającego

– obowiązek informowania starosty o zakończeniu pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia

– wprowadzenie minimalnego wymiaru czasu pracy, który nie może być niższy niż ¼ pełnego etatu w miesiącu czy też 10 godzin tygodniowo

– rozszerzenie przesłanek obligatoryjnej odmowy udzielenia zezwolenia na pracę.

 Została także utrzymana możliwość zatrudnienia obywateli wybranych państw na podstawie oświadczenia na okres do 24 miesiąca. Natomiast mając na uwadze szczególną sytuację obywateli Ukrainy, ich integrację z naszym rynkiem, warto rozważyć systemowe uregulowanie i zachowanie uproszczonej instytucji powiadomienia powiatowego urzędu pracy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy jako formy legalizacji pracy.

– Niektóre propozycje zawarte w projekcie ustawy mogą jednak powodować dodatkowe wyzwania i koszty dla pracodawców. Ma być wprowadzony doroczny limit zatrudniania cudzoziemców, określany przez Radę Ministrów. Kryteria oraz ramy czasowe ustalenia limitów w przypadku poszczególnych firm pozostają niejasne, natomiast skutkować będą odmowną decyzją urzędu. Kłopotliwe będzie dla pracodawców również informowanie starosty o zakończeniu pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia. W aktualnie obowiązującej ustawie jest to czynność fakultatywna. Warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę będzie również odpowiedni wymiar czasu, który nie może być niższy niż ¼ pełnego etatu w miesiącu czy też 10 godzin tygodniowo. W przypadku zamiaru powierzenia pracy na pół etatu zezwolenie na pracę może zostać wydane maksymalnie na jeden rok, a nie na trzy lata jak to było wcześniej. Wydanie zezwolenia na pracę na okres nie dłuższy niż rok przewidziano również dla nowopowstałych firm oraz cudzoziemców wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – dodaje Nadia Kurtieva.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan w najbliższych latach zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców będzie  dalej wzrastać. Dlatego ważne jest, aby system prawny zapewniał bezpieczne i przewidywalne warunki dla cudzoziemców i przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan