Zgłoś propozycję do Krajowego Planu Odbudowy
06 sierpnia 2020

Zgłoś propozycję do Krajowego Planu Odbudowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprosiło Konfederację Lewiatan do zgłoszenia koncepcji projektów lub programów, które – w ocenie środowisk biznesowych – powinny otrzymać dofinasowanie z Krajowego Programu Odbudowy (KPO).

KPO to jeden z elementów działań Komisji Europejskiej związanych z epidemią COVID-19, który ma finansować przedsięwzięcia realizowane w interesie publicznym, istotne dla zmniejszania negatywnych skutków epidemii. Co ważne, KPO ma dosyć krótki horyzont czasowy, bo wspierane w nim przedsięwzięcia muszą zakończyć się do połowy 2026 roku. Realny czas ich uruchomienia to koniec 2021 roku.

Główne obszary – regulacyjne, organizacyjne, inwestycyjne – które mają być finansowane w ramach KPO:

 • wzrost umiejętności pracowników (edukacja, long-life learning, kompetencje cyfrowe itp.),
 • dalsze zwiększanie aktywności zawodowej,
 • likwidacja przeszkód dla bardziej trwałych form zatrudnienia,
 • lepsze ukierunkowanie świadczeń społecznych i zapewnienie dostępu do tych świadczeń osobom potrzebującym,
 • poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w tym e-zdrowia,
 • innowacyjność gospodarki,
 • transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i administracji,
 • infrastruktura energetyczna, transportowa (kolej, miasta, rozwiązania alternatywne), infrastruktura gospodarki cyfrowej,
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez obniżenie emisyjności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie energochłonności,
 • poprawa klimatu inwestycyjnego i regulacji gospodarczych,
 • wsparcie dialogu społecznego,
 • dbanie o zrównoważony rozwój regionalny.

W tej chwili, na poziomie UE wciąż trwają prace, które określą ramy prawne dla KPO i szczegółowe warunki realizacji programu. Niemniej jednak polski rząd rozpoczął przygotowanie projektu samego programu (ten proces koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz identyfikuje przedsięwzięcia, które powinny zostać do KPO włączone (w tym procesie bierze udział szereg instytucji centralnych i samorządowych).

Zapraszamy do zgłoszenia propozycji projektów lub programów realizowanych w interesie publicznym, które w Państwa opinii powinny zostać sfinansowane w ramach KPO, wyłącznie na fiszce przygotowanej przez MFiPR , w terminie do 17 sierpnia 2020 roku, na adres: recepcja@konfederacjalewiatan.pl . W tytule mejla proszę wpisać skrót „KPO”.

Zgłoszenie fiszki nie jest równoznaczne z uwzględnieniem propozycji w projekcie KPO. Decyzje w tej sprawie podejmować będzie MFiPR. Jednak zgłoszenie propozycji już na tym etapie zwiększa prawdopodobieństwo ich uwzględnienia. Uwzględnienie zgłoszonego przedsięwzięcia w KPO nie oznacza otrzymania finansowania na jego realizację. KPO to dokument programowy, na podstawie którego będą dopiero określane sposoby realizacji poszczególnych przedsięwzięć i ich finansowania.

Konfederacja Lewiatan